Komunikace se zákonnými zástupci žáka

  • Článek
Jedním z evergreenů, který se na Lince pro rodinu a školu 116 000 objevuje, jsou stížnosti a stesky rodičů na všemožná jednání na půdě školy. V tomto článku bych se s vámi proto ráda podělila o postřehy, proč tomu tak je, a nápady, které mohou rodičům návštěvu školy zpříjemnit a naladit je ke spolupráci se školou.
Vydáno: 21. 10. 2022
V tomto případě dva právní předpisy stanoví odlišné lhůty. Podle § 6 odst. 5 vyhlášky MŠMT 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí ("Vyhláška o pracovním řádu"), platí, že místo a čas shromáždění žáků a skončení akce se oznámí nejméně jeden den před konáním akce zákonným zástupcům žáků. Vyhláška o pracovním řádu se použije pro školy zřízené MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.
Vydáno: 01. 06. 2022
Neshody rozvedených rodičů mají vliv nejen na jejich děti, ale mohou působit problémy i ve fungování škol. Tatínek si přeje, aby jeho dítě jelo na lyžařský kurz, maminka to však odmítá. Maminka si zase přeje, aby dítě chodilo na soukromou základní školu, to ale odmítá tatínek. Řešení jsou často neveselá, zdlouhavá, a i přes veškerou snahu pedagogů, psychologů se nemusí podařit svár vyřešit. V případě neshody rodičů jsou však dány jasné postupy, jak má škola na danou situaci reagovat. V nedávné době vydal Nejvyšší správní soud rozsudek č. j. 6 As 153/2020-40, který pojednává o tom, jak má škola postupovat, když se rodiče nedohodnou ohledně odkladu povinné školní docházky.
Vydáno: 09. 02. 2022
S každým novým opatřením Ministerstva zdravotnictví, zpřísněním aktuálních podmínek, obdrží mnoho škol zprávy od rodičů. Rodiče v nich požadují, aby jejich dítě bylo vyjmuto z nějaké povinnosti, která na žáky škol v té době dopadá. Typicky se rodiče domáhají, aby se jejich děti nemusely testovat na covid-19 nebo aby nemusely nosit ochranu dýchacích cest. V těchto zprávách uvádějí, že školy porušují zákony včetně základních lidských práv, když dodržování hygienických povinností od žáků vyžadují. Často se odvolávají na stanoviska právníků nebo odborných organizací.
Vydáno: 25. 10. 2021
Nárok na informace o průběhu vzdělávání dítěte mají oba rodiče. Škola by tak s nimi měla komunikovat rovnocenně a nediskriminačně. To vyplývá jak z úpravy rodičovské odpovědnosti v občanském zákoníku, tak ze školského zákona. Není stanoven způsob, jakým škola informace rodičům poskytuje. Může se jednat typicky o třídní schůzky, individuální konzultace nebo poskytnutí přihlašovacích údajů do systému elektronické klasifikace. Obecně platí, že škola musí rodiči informace poskytnout. Přestože rodičovská odpovědnost zaniká zletilostí dítěte (18 let), podle § 21 školského zákona právo rodiče na informace o vzdělávání zletilého žáka/studenta nadále trvá v případě, že vůči němu plní vyživovací povinnost. Výjimkou jsou situace, kdy je rodič omezen na rodičovské odpovědnosti, jeho rodičovská odpovědnost je pozastavena nebo jí je zbaven.
Vydáno: 11. 02. 2021
Situace posledních měsíců převedla do online podoby mnoho aktivit, u kterých to nebylo zvykem. Nejčastěji se pochopitelně jednalo o online výuku a její různé formy, ale školy často přešly do online formy i třeba se zápisy prvňáčků. Další na řadě byly logické online rodičovské schůzky. A protože se opět blíží doba rodičovských schůzek, podíváme se na to, jak takový online „rodičák“ správně vytvořit. Není na tom nic náročného, jen je potřeba dodržet pár pravidel. A kdo ví, třeba se vám to tak zalíbí, že příště nebude chtít jinak a třeba přijdou i rodiče, kteří na klasické „rodičáky“ nikdy nedorazili.
Vydáno: 16. 12. 2020
Pro nastavení smysluplné a efektivní komunikace s rodiči je možné se opřít o zkratku PROSO – tedy pravidla, respekt, odpovědnost, srozumitelnost a otevřenost.
Vydáno: 06. 10. 2020
Dostanete-li od zákonného zástupce žáka prohlášení, ve kterém odmítá, aby jeho dítě nosilo roušky ve společných prostorách školy, pak doporučujeme snažit se především o vysvětlení situace, která není rozhodnutím ředitele školy, protože mimořádné opatření vydalo Ministerstvo zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani/
Vydáno: 24. 09. 2020
Škola na dálku přinesla do školství nový fenomén, potřebu synchronně – tedy v jeden okamžik – propojit společně žáky i učitele, ideálně obrazem, slovem vysloveným i psaným. Pojďme se podívat na to, z čeho mohou české školy vybírat a čemu věnovat pozornost.
Vydáno: 01. 06. 2020