Náhradní výchova

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, spojuje řadu práv a povinností s pojmem zákonný zástupce. U nezletilých dětí jsou zákonnými zástupci zpravidla jejich rodiče. Pokud došlo k osvojení, pak rodičovská práva a povinnosti přecházejí na osvojitele. V případě, že rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, její výkon byl pozastaven nebo nemají plnou způsobilost k právním úkonům, je zákonným zástupcem dítěte ustanovený poručník. Pěstouni nejsou zákonnými zástupci dítěte, rozhodují pouze o jeho běžných záležitostech.
Vydáno: 20. 09. 2015
Vydáno: 03. 02. 2013
Diagnostický ústav písemně sděluje příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí na základě komplexní zprávy nebo na základě poznatků zařízení údaje o dětech vhodných k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče (§ 5 odst. 4 zákona č. 109/2002 Sb., dále orgánu sociálně-právní ochrany dětípříslušnému podle místa trvalého pobytu dítěte diagnostický ústav oznamuje přijetí, umístění nebo přemístění dítěte, a to do 3 pracovních dnů.
Vydáno: 03. 02. 2013
Podle § 12 zákona č. 109/2002 Sb. dětský domov zajišťuje péči: o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování; tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova; o děti ve věku zpravidla od 3 do nejvýše 18 let.
Vydáno: 03. 02. 2013
Vydáno: 03. 02. 2013
Podle § 15 zákona č. 109/2002 Sb. v zařízeních, ve kterých jsou umístěny děti s uloženou ochrannou výchovou, jsou používány speciální stavebně technické prostředky k zabránění útěku těchto dětí (např. mříže).
Vydáno: 03. 02. 2013
Opatření ve výchově jsou negativní nebo pozitivní důsledky určitého chování dítěte. Podle § 21 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb. mohou být za prokázané porušení povinností uložena tato negativní výchovná opatření:
Vydáno: 03. 02. 2013
Podíl rodičů na úhradě příspěvku stanoví ředitel zařízení rozhodnutím. Toto rozhodnutí je rozhodnutím ve správním řízení.
Vydáno: 03. 02. 2013
Vydáno: 03. 02. 2013
Ředitel zařízení je povinen oznámit útěk dítěte Policii České republiky bezodkladně po jeho zjištění. Diagnostický ústav poskytuje po dobu nezbytně nutnou péči dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou zadrženým na útěku z jiných zařízení nebo z místa pobytu nebo přechodného ubytování nebo z místa podmíněného umístění mimo zařízení.
Vydáno: 03. 02. 2013
Počty dětí ve skupinách, počty skupin v jedné budově (více budovách jednoho areálu), požadavky na skupiny uvádí § 4, § 9 a § 10 zákona č. 109/2002 Sb.
Vydáno: 01. 02. 2013