Ekonomika

Dodavatel mi pošle fakturu např. za plyn za měsíc březen. Datum vystavení faktury je 2. 4., datum uskutečnění zdanitelného plnění je uvedeno 2. 4. Plnění se týká měsíce března (je uvedeno na faktuře), mohu zaúčtovat do března? Nebo musím respektovat datum zdanitelného plnění a zaúčtovat do dubna, i když se plnění týká měsíce březen?
Vydáno: 11. 04. 2024
Provoz školní družiny byl v březnu 2024 dvakrát přerušen a to v době jarních prázdnin od 11. 3. - 15. 3. 2024 na dobu 5 dnů a v době velikonočních prázdnin dne 28. 3. 2024 na dobu 1 dne. Celkově byla činnost školní družiny přerušena v měsíci březnu na dobu 6 dnů. Přerušení v délce 6 dnů však nebylo souvislé. Ve vyhlášce č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, se neuvádí, že by dny přerušení v délce více než 5 dní měly být souvislé, proto se domníváme, že by v tomto případě mělo dojít ke snížení úplaty za školní družinu. Je tento názor správný?
Vydáno: 02. 04. 2024
Podle § 5 vyhlášky č. 114/2002 Sb. lze z fondu FKSP hradit pořízení hmotného majetku, který slouží kulturním a sociálním potřebám zaměstnanců. Naše účetní jednotka pořídila z FKSP dlouhodobý hmotný majetek za 81.000 Kč. Na kartu majetku jsme připsali informaci, že Dl.HM byl pořízen z FKSP. Při zařazení majetku do užívání a jeho následném odepisování jsme postupovali dle nám dostupných materiálů následovně. K dlouhodobému majetku se po zařazení do užívání chováme jako k vlastnímu majetku ( jako kdyby nebyl pořízen z FKSP ) a stal se tak součástí veškerého dlouhodobého majetku evidovaného v naší PO . Podle dostupných výkladů k ČÚS 704 - bod 5.5 . jsme účtovali pořízení DHM následovně : 1. 042/ 321 81.000 Kč 2. 022/ 042 81.000 Kč 3. 412/648 81.000 Kč. Zároveň s bodem 2. jsme proúčtovali zdroj financování (bod 3.) 412/ 648 namísto obvyklého zápisu 416/401. A zde si nejsme jisti správností svého postupu, protože v daném okamžiku (pro zjednodušení dotazu abstrahujeme nyní od fáze odepisování 551/082 a zároveň ve stejné hodnotě 401/416 ) se nám nekryje zůstatková cena majetku s účtem jmění 401. ZC (de facto PC ) je 81.000 Kč a hodnota na účtu 401 je 0 Kč. Jsme si vědomi toho, že zdroje a prostředky z FKSP nezle převádět do jiných fondů , je proto nutné účtovat o přímém použití FKSP bez převodu do fondu investic. ČÚS 704 - bod 5.5 počítá však jen se zápisem 412/648 , nikoliv se zápisem 412/401, který by se nám pro náš případ pořízení dlouhodobého hmotného majetku, který chceme dále odpisovat, hodil. Je tomu tak proto, že se obecně předpokládá, že z FKSP bude pořízen jen drobný DHM a ten se účtuje 558/321, 412/648, 028/088? Jak máme proúčtovat pořízení Dl.HM z FKSP a zároveň zachovat pravidlo, že ZC majetku je rovna účtu 401 - jmění? 
Vydáno: 02. 04. 2024
Jsme škola, která vede FKSP dle zákona č. 250/2000 Sb. Máme nastavenou vnitřní směrnici o FKSP. Je nutné mít určeného správce FKSP, nebo stačí správce rozpočtu, příkazce operace dle zákona o finanční kontrole v organizaci? U nás je to ekonom a ředitelka školy.
Vydáno: 02. 04. 2024
Může základní škola odprodat na základě kupní smlouvy lyžařský běžecký set? Tento set byl zakoupen před 10 lety v pořizovací ceně 3720 Kč a škola ho už nevyužívá. Zahrnuje lyže, boty a hůlky. Pokud ano, je potřeba, aby cena, za kterou by se odprodal, byla stanovena odborníkem, anebo je možno udělat pouze odhad našimi zkušenými učiteli-lyžaři? Z evidence majetku by se odepsal jako odprodaný majetek?
Vydáno: 02. 04. 2024
Škola přiznala pedagogickému zaměstnanci odměnu s odvoláním na § 10 písm. a) nařízení vlády č. 330/2003 Sb. Tento předpis byl ale zrušen. Nemělo by se písemné odůvodnění přiznání odměny odvolávat spíše na zákoník práce § 134?
Vydáno: 27. 03. 2024
Střední škola má odbornou praxi svých žáků u zaměstnavatele v délce dvou týdnů uvedenou přímo v ŠVP. Škola, žák a zaměstnavatel mají o této praxi uzavřenou třístrannou smlouvu. Otázka zní, zda v případě, že se u tohoto zaměstnavatele stane žákovi úraz nebo v souvislosti s výkonem praxe u tohoto zaměstnavatele hmotná škoda, kdo bude mít povinnost k její náhradě? Zaměstnavatel nebo škola? V případě, ze by to byl smluvní zaměstnavatel, je možné, aby byla tato odpovědnost smluvně přenesena na školu? Prosím o vedle odpovědi na otázku i příslušná zákonná ustanovení, která výše uvedenou problematiku řeší.
Vydáno: 29. 02. 2024
  • Článek
V článku se autorky zaměřují na popis správného čerpání účelově vázané části přídělu fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“). Článek je určen pro školy a školská zařízení v právní formě státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem nebo svazkem obcí a pro „veřejné“ školské právnické osoby.
Vydáno: 21. 02. 2024
  • Článek
U této otázky si možná mnozí klepají na čelo. Samozřejmě že ano. Pokud žák asistenta pedagoga potřebuje, pedagogicko-psychologická poradna ho doporučí, škola na jeho plat dostane peníze a musí ho žákovi zajistit. Uvedený princip však platí teprve od roku 2016 od tzv. inkluzivní novely školského zákona. Předtím byla situace jiná, doporučení z pedagogicko-psychologické poradny neznamenalo automaticky, že škola peníze na asistenta pedagoga skutečně dostane. A právě o tom rozhodoval v prosinci 2023 Ústavní soud.1) Že nás toto rozhodnutí nemusí zajímat, když se vztahuje k dřívější právní úpravě? Ba naopak! Právě s aktuálně diskutovanými změnami směřujícími k omezení počtu asistentů pedagoga nabývá nález Ústavního soudu na aktuálnosti.
Vydáno: 21. 02. 2024
  • Článek
Od zahájení realizace projektů ve výzvách 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I a 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I uběhnou v dohledné době dva roky. To pro některé příjemce znamená ukončení realizace jejich projektu. Několik příjemců se také rozhodlo ukončit realizaci svého projektu před plánovaným datem ukončení z důvodu splnění všech navolených aktivit neboli šablon.
Vydáno: 21. 02. 2024
  • Článek
Změny za období únor 2024 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz Sbírka zákonů Zdroj: www.mvcr.cz Vyhláška č. 11/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb.,...
Vydáno: 21. 02. 2024
  • Článek
Zkušenost s vlastními dětmi a současná učitelská praxe na základní škole mě vedou k tvrzení, že prvostupňové dítě může mít v třídním kolektivu dobré postavení bez ohledu na ekonomické poměry, ze kterých pochází, a na úroveň vzdělání svých rodičů. Mladší děti se obvykle kamarádí se spolužákem, který je jim příjemný, je zábavný, nekonfliktní nebo v něčem přínosném vyniká, ať už je to sport, hudba, nebo cokoli jiného. Míru oblíbenosti v třídním kolektivu nijak zásadně neovlivňují jeho školní výsledky ani úroveň materiálního zázemí.
Vydáno: 23. 01. 2024
  • Článek
Je-li možné stručně shrnout podstatu současných problémů našeho školství, a proto potřebu systémových reforem, pak to jsou diskontinuita strategického řízení a dlouhodobé podfinancování.
Vydáno: 23. 01. 2024
  • Článek
V letošním roce Poslanecká sněmovna připravila velkou řadu změn, které se týkají školství, a další změny se stále chystají. Mezi ty připravované patří i změna vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, jež by měla být provedena vyhláškou, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Vydáno: 23. 01. 2024
Jsme soukromá základní škola. Rádi bychom pedagogickým zaměstnancům pořidili karty ITIC, obdobná forma jako "ISIC" karty pro studenty (uplatnění slev v různých sportovních, kulturních a dalších oblastech) za poplatek 360 Kč na 12 měsíců. Je tento benefit pro zaměstnance osvobozený nepeněžní příjem a pro zaměstnavatele daňově uznatelný náklad?
Vydáno: 16. 01. 2024
Lze platit odměnu z dohody o provedení práce uzavřenou za účelem vedení zájmového kroužku z prostředků OON? Kroužky vedou pedagogové školy pro žáky školy, prostředky jsou do OON převáděny z platů. 
Vydáno: 27. 12. 2023
Je možné zpracovat a odeslat z účtu naší organizace na účty zaměstnanců výplatu za prosinec již v pátek 29. 12. 2023? Mohu poslat i platby na OSSZ a zdravotní pojišťovny? Termín výplaty máme do 12. následujícího měsíce. Vedou mě k tomu vážné důvody. Je něco, s čím by mohl být problém?
Vydáno: 21. 12. 2023
Jsme školské zařízení - středisko volného času, příspěvková organizace zřizovaná ÚSC. Od KÚ jsme obdrželi neúčelový dar. Je možné tento dar použít na platy zaměstnanců nad limit stanovený MŠMT a zřizovatelem (město) jako ostatní zdroj?
Vydáno: 18. 12. 2023
  • Článek
Každý ředitel školy již mnohokrát slyšel od vedoucí či personálu kuchyně, že v té staré kuchyni už nejde vařit a většina zařízení je v havarijním stavu. Neustálé opravy jen oddalují problém a nejdou provádět donekonečna.
Vydáno: 13. 12. 2023
  • Článek
Letošní rok je rokem, kdy Poslanecká sněmovna připravila velkou řadu změn, které se týkají školství, a další změny se stále chystají. Mezi ty připravované patří i změna vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, která by měla být provedena vyhláškou, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Vydáno: 12. 12. 2023