Ekonomika

Příspěvková organizace (základní škola) v roce 2021 skončila se ztrátovým hospodářským výsledkem (i po použití rezervního fondu). Musí v roce 2022 skončit se ziskovým hospodařením minimálně v hodnotě předchozí ztráty a to pak zaúčovat (např. po schválení zřizovatele převedením do rezervního fondu a pak úhradou ztráty z předchozích let)? Nebo je to jinak? Nebo lze tuto ztrátu účtovat už přímo v průběhu roku 2022? V případě, že škola vytvoří zisk a překročí hodnotu 300 000 Kč musí platit daň (zisk nebude z povolené doplňkové činnosti)?
Vydáno: 06. 12. 2022
  • Článek
S aktuální geopolitickou situací a prudkým nárůstem cen energií se stále intenzivněji diskutují možnosti, jak snížit provozní náklady. To se samozřejmě týká i škol. Štěstí přeje připraveným, takže v budovách, které prošly určitou energeticky uvědomělou renovací, tj. mají samy o sobě nízké tepelné ztráty a efektivní zdroj na vytápění a přípravu teplé vody nebo úsporné osvětlení, budou mít provozovatelé snazší pozici. V ještě lepší situaci jsou ti, jejichž budova je vybavená systémem energetického managementu, který pomůže optimalizovat provoz a reagovat na okamžitou situaci v podstatě automatizovaně.
Vydáno: 21. 10. 2022
  • Článek
Okresní Partnerství pro vzdělávání 2030+ momentálně vznikají v sedmi krajích Česka. Jejich cílem je mimo jiné zlepšovat vzdělávací výsledky žáků a zvyšovat rovné šance. První memorandum o spolupráci bude podepsáno v Tišnově 7. září 2022 a stvrdí spolupráci obcí Tišnov a Šlapanice z okresu Brno-venkov. Koordinátory jsou Libuše Beranová (LB), vedoucí projektu MAP Tišnov, a Jiří Hrubý (JH), vedoucí MAP Šlapanice.
Vydáno: 20. 09. 2022
Jak postupovat, když se žákovi ztratí věc z nezabezpečené skříňky, přičemž skříňky byly sledované kamerovým systémem s dobou uložení 7 dnů?
Vydáno: 28. 06. 2022
OP JAK bude v oblasti VaV podporovat intervence v tématech reagujících na zásadní nedostatky českého systému VaVaI formulované zejména v Národní politice VaVaI 2021+, Národní výzkumné a inovační strategii inteligentní specializace ČR (Národní RIS3 strategie), Inovační strategii ČR 2019-2030 a v dalších strategických a analytických materiálech národní i evropské úrovně.
Vydáno: 01. 03. 2022
Původně již v letošním roce měla být Parlamentem ČR projednána a schválena tzv. „velká novela“ zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).1) Jednalo se (a stále se jedná) o komplexní novelu ZZVZ po více než třech letech od jeho účinnosti, která se mimo jiné zásadním způsobem dotkne i způsobu nákupu potravin, byť jen u těch zadavatelů, kteří budou povinni veřejné zakázky na tento druh komodity zadávat v nadlimitním režimu. V tomto ohledu se budoucí novela dotkne především státních školských stravovacích zařízení2), které utratí za nákup potravin v objemu alespoň cca 3,5 milionů Kč bez DPH ročně, a obecních, resp. krajských, školských stravovacích zařízení3), které utratí za nákup potravin v objemu alespoň cca 5,5 milionů Kč bez DPH ročně.
Vydáno: 01. 01. 2022
Základní předpisy zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Vydáno: 13. 07. 2021
Podle mimořádných opatření upravující testování mají být žáci testováni preventivními antigenními testy, které jim poskytla škola. Některé školy a rodiče řeší tuto situaci tak, že rodič daruje antigenní testy škole (tedy uzavře s ní darovací smlouva) a škola je zpátky „poskytne“ jejich dítěti. Dítě tak bude testováno vlastním a zpravidla méně invazivním antigenním testem.
Vydáno: 24. 04. 2021
Právní předpisy, metodika, informace nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů materiál MŠMT Metodický pokyn k zajišťování podpůrného opatření pedagogická intervence, Praha 14. 1. 2021
Vydáno: 22. 03. 2021
Na provozní výdaje školy je povinen přispívat zřizovatel. Od státu dostává na to prostředky skrze procentní část celostátního hrubého výnosu sdílených daní (RUD). V roce 2012 byl předchozí systém změněn a došlo k zavedení nového kritéria „počet dětí MŠ a žáků ZŠ navštěvujících školu zřizovanou obcí“. Od roku 2013 se tedy „prostředky plynoucí za dětmi a žáky“ na provoz škol odvozují od celkového objemu sdílených daní pro všechny obce v České republice, resp. od výše koeficientu kritéria počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí.
Vydáno: 26. 10. 2020
Právní předpisy, informace, judikatura zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění
Vydáno: 01. 10. 2020
Na provozní výdaje školy je povinen přispívat zřizovatel. Od státu dostává na to prostředky skrze procentní část celostátního hrubého výnosu sdílených daní (RUD). V roce 2012 byl předchozí systém změněn a došlo k zavedení nového kritéria „počet dětí MŠ a žáků ZŠ navštěvujících školu zřizovanou obcí“. Od roku 2013 se tedy „prostředky plynoucí za dětmi a žáky“ na provoz škol odvozují od celkového objemu sdílených daní pro všechny obce v České republice, resp. od výše koeficientu kritéria počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí.
Vydáno: 18. 09. 2020
Na základě novely zákoníku práce č. 366/2019 Sb. nesou mateřské školy od 1. 6. 2020 stejnou odpovědnost za škodu vůči dětem jako základní školy. Tím došlo k převedení odpovědnosti mateřských škol za škodu z režimu občanského zákoníku do režimu zákoníku práce.
Vydáno: 01. 06. 2020
Právní předpisy, metodické materiály zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění usnesení vlády č. 74/2020 Sb., o přijetí krizového opatření NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM KE KORONAVIRU. Dostupný z http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru  
Vydáno: 01. 05. 2020
Právní předpisy, metodické materiály zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění usnesení vlády č. 74/2020 Sb., o přijetí krizového opatření
Vydáno: 08. 04. 2020
Dne 16. 3. jsem po dohodě se zřizovatelem rozhodla o omezení provozu naší MŠ v souvislosti se současnou situací. Mám již za měsíc březen snížit výši NEI příspěvku, „školné“, když k omezení provozu došlo až po 15. 3., který je termínem splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání za březen? Prosím o osvětlení, jak danou situaci řešit. A dále v případě, že bude MŠ uzavřena např. i po celý duben, znamená to nulovou výši za úplatu za předškolní vzdělávání? Jak si vyložit příslušný § odst. 5 vyhlášky o předškolním vzdělávání?
Vydáno: 02. 04. 2020
Financování nepedagogické práce Normativ na ředitelství Normativ na další pracoviště Normativ na třídu Normativ na studenta
Vydáno: 01. 01. 2020
Reforma financování regionálního školství v nemalém rozsahu zasáhne všechny typy středních škol, a to již zanedlouho, k 1. 1. 2020.
Vydáno: 01. 12. 2019
Základní pravidla
Vydáno: 15. 11. 2019