Asistent pedagoga

 • Článek
Na základě webináře, který nese stejný název jako tento text, jsme sepsali jedno desatero a několik dalších tipů o tom, co můžeme ve školách udělat pro to, aby spolupráce učitelů a asistentů pedagoga byla pro všechny z nás, včetně žáků, co nejpřínosnější.
Vydáno: 21. 05. 2024
Může mít jeden zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele v mateřské škole smlouvu na pedagoga mateřské školy a zároveň DPP na školního asistenta? 
Vydáno: 29. 02. 2024
 • Článek
U této otázky si možná mnozí klepají na čelo. Samozřejmě že ano. Pokud žák asistenta pedagoga potřebuje, pedagogicko-psychologická poradna ho doporučí, škola na jeho plat dostane peníze a musí ho žákovi zajistit. Uvedený princip však platí teprve od roku 2016 od tzv. inkluzivní novely školského zákona. Předtím byla situace jiná, doporučení z pedagogicko-psychologické poradny neznamenalo automaticky, že škola peníze na asistenta pedagoga skutečně dostane. A právě o tom rozhodoval v prosinci 2023 Ústavní soud.1) Že nás toto rozhodnutí nemusí zajímat, když se vztahuje k dřívější právní úpravě? Ba naopak! Právě s aktuálně diskutovanými změnami směřujícími k omezení počtu asistentů pedagoga nabývá nález Ústavního soudu na aktuálnosti.
Vydáno: 21. 02. 2024
 • Článek
Na podzim 2022 zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR návrh na změnu školského zákona, která obsahovala i změnu v podpůrném opatření asistent pedagoga. Podstatou změny je, že se toto personální podpůrné opatření nebude financovat prostřednictvím kódu v Doporučení školských poradenských zařízení ke vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Samotná změna v mechanismu financování by nevzbudila pozornost, pokud by nebyla doprovozena návrhem dalšího nového pravidla o tom, že se přiznané podpůrné opatření v případě asistenta pedagoga nebude jako podpůrné opatření poskytovat, a informací, že se finanční prostředky na podpůrné opatření asistent pedagoga rozdělí mezi všechny školy tak, aby v každé škole mohl být asistent pedagoga bez přímé vazby na děti, které ho mají jako podpůrné opatření přiznaného. Pokusím se proto alespoň nastínit, co by přijetí takového návrhu ve skutečnosti znamenalo.
Vydáno: 23. 01. 2024
 • Článek
Novinky ve školské legislativě stejně jako návrh rozpočtu školství na příští rok zjevně motivuje spíše snaha šetřit za každou cenu než zájem dětí a pracovníků škol. V legislativním procesu je dlouhodobě nejen řadou aktérů kritizovaná novela školského zákona (č. 561/2004 Sb.), která zavádí parametrizaci asistentů pedagoga, ale také novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, která snižuje dotaci ze státního rozpočtu na personální podpůrná opatření. A aby toho nebylo málo, také změna nařízení č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, která navrhuje snížit PHmax o 6 %, omezí školám dotace na odučené hodiny financované ze státního rozpočtu a sníží možnost individualizace a diferenciace výuky.
 • Článek
Radek k nám přišel z jiné běžné základní školy, kde mu v první třídě dvakrát zavolali záchranku a po třetím afektu řekli rodičům, že škola za stávajících podmínek není schopna vzdělávat jejich dítě. Zbytek první třídy se tedy vzdělával individuálně doma s maminkou. Před koncem roku rodiče požádali o přestup do naší školy. Připravili jsme se na jeho vstup do 2. třídy na základě doporučení z poradenského zařízení intenzivním školením na téma, jak je vhodné pracovat s dětmi s ADHD, které se projevují velmi náročným chováním. I přes všechny přípravy učitelů a uskutečnění informační schůzky pro rodiče dané třídy způsobil příchod Radka náraz tak velký, že během prvních dvou týdnů odešly tři děti z této třídy na jinou školu. Dnes je Radek ve třídě plně integrován a pracuje bez větších problémů (je v 5. ročníku). Co se dělo mezitím, si přečtěte v dalším dílu našeho seriálu Příběhů (ze) Solidarity.
Může asistent pedagoga učit v rámci PSPP tzv. rozvoj komunikačních dovedností? Je to z PPP doporučená náhrada druhého cizího jazyka a hlavně bez financování z tzv. PNFN. To znamená, že to budeme financovat ze státních prostředků na platy pedagogů. Učil by to mimo své hodiny asistence. 
Vydáno: 05. 09. 2023
 • Článek
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) připravuje systémovou změnu financování pozice asistent pedagoga (AP). Základní školy by měly dostávat finanční prostředky na platy asistentů ve stejném režimu jako na platy učitelů. Výhodou parametrizovaného financování je bezesporu jistota a předvídatelnost, kterou tento systém přináší. Financování na základě prostředků na podpůrná opatření je vázáno na doporučení školského poradenského zařízení s omezenou platností, což je jeho největší slabina. Většina odborné společnosti v principu nově plánovaný systém vítá, nicméně způsob, jakým má být zaveden, vzbuzuje oprávněné obavy.
Vydáno: 13. 06. 2023
Přijali jsme asistentku pedagoga k dítěti, které k nám přišlo 27. 2. Nevíme, zda-li bude příští školní rok na naší škole pokračovat ve studiu. Můžeme přijmout asistentku pouze do 30. 6. 2023? Platí stále podmínka délky pracovního poměru na dobu určitou nejméně 1 rok?
Vydáno: 06. 03. 2023
 • Článek
V návaznosti na příspěvek v minulém čísle Školního poradenství v praxi se tentokrát zaměříme na aplikaci individuálního vzdělávacího plánu (IVP) u žáků s mentálním deficitem.
Vydáno: 21. 02. 2023
 • Článek
V lednovém čísle časopisu Školní poradenství v praxi vyšlo odborné sdělení, které prezentovalo výsledky výzkumu mezi žáky po odkladu školní docházky (Štefánková, Bílková a Páchová, 2023). Autorky sledovaly školní úspěšnost i celkový vývoj žáků ve druhých a třetích třídách a v některých vzdělávacích oblastech konstatovaly přetrvávající obtíže navzdory odkladu. Jednalo se o závěry, které zkušenosti z praxe často potvrzují. Ve shodě s autorkami lednového článku je třeba konstatovat, že pro mnohé děti samotné odložení školní docházky o rok nic nevyřeší. Klíčová je systematická podpora školních dovedností a někdy také dalších psychických procesů, které tvoří východiska pro zvládání nároků školy – sociálních, emocionálních i kognitivních. V následujícím článku představujeme mezinárodní projekt, který nabízí náměty i konkrétní materiály pro žáky, kteří potřebují intenzivnější podporu na počátku školní docházky.
Vydáno: 21. 02. 2023
 • Článek
V Nové škole se od konce 90. let minulého století věnujeme mimo jiné podpoře vzdělávání sociálně znevýhodněných – nejen romských – dětí. Ve druhém dílu seriálu navazujeme na v únoru představené zkušenosti s doučováním ve škole i doma. Tento díl věnujeme především navazování komunikace a spolupráce rodiny se školou, která může nezřídka stát u jádra komplikací a problémů. Příklady pocházejí zejména z projektu Džas dureder, což v češtině znamená „Jdeme dál“1) .
Vydáno: 20. 02. 2023
 • Článek
V Nové škole se od konce devadesátých let minulého století věnujeme mimo jiné podpoře vzdělávání sociálně znevýhodněných, nejen romských dětí. V rámci našich projektů sbíráme zkušenosti a příklady dobré praxe, tedy toho, co funguje, a snažíme se naše poznatky dostávat dále do vzdělávacího systému. Kromě vzdělávání a zaměstnávání romských asistentů, kterým se Nová škola věnovala už v devadesátých letech dvacátého století, jsme v roce 2013 stáli také u zrodu konceptu tzv. školních asistentů.
Vydáno: 24. 01. 2023
 • Článek
V září tohoto roku nastoupilo do českých škol několik desítek tisíc žáků z Ukrajiny, kteří sem přišli kvůli válečnému konfliktu ve svém domově. Proto vznikla v rámci projektu Podpora rovných příležitostí při NPO příručka Stručný průvodce pro asistenty podporující děti a žáky z Ukrajiny. Posloužit může ale i pedagogům, výchovným poradcům a školním speciálním pedagogům. Provede vás procesem adaptace, integrace a výuky češtiny jako druhého jazyka u žáků z Ukrajiny.
Vydáno: 13. 12. 2022
 • Článek
Kvalitnější podpora žáků se sociálním znevýhodněním by byla prospěšná pro celou společnost. Současná podpora dětí a žáků se sociálním znevýhodněním v hlavním vzdělávacím proudu je však nedostatečná a neefektivní. Jak ukazují výzkumy z posledních let (Člověk v tísni a UPOL, 2015; Němec, Philippová, 2021), skrze systém podpůrných opatření se těmto žákům dostává podpory asistentů pedagoga v naprosto nedostatečné míře.
Vydáno: 23. 09. 2022
 • Článek
Provizorní škola pro ukrajinské žáky vznikla v březnu za spolupráce města Brno a Základní školy Jana Amose Komenského, pod kterou spadá. Skrze spolek přivedla Masarykova univerzita ke škole dobrovolníky, kteří by se ukrajinským žákům věnovali. Jedním z nich byla také studentka Tereza Veverková.
Vydáno: 23. 09. 2022
 • Článek
V programu „Učí (se) celá rodina“ pomáháme ohroženým dětem překonávat problémy se školou a tak usilujeme o to, aby děti z chudých rodin měly lepší životní šanci. Naši pedagogové navštěvují tyto děti pravidelně u nich doma, doučují je a pomáhají jim zvládat školní požadavky. Spolupracují také s jejich učiteli, aby intervence byly co nejúčinnější a pomoc ohroženým dětem byla komplexní.
Vydáno: 23. 08. 2022
 • Článek
Projekt společnosti Člověk v tísni – online kurz S asistenty k lepší škole – se zaslouženě probojoval mezi deset finalistů ceny EDUína 2021. O kurzu samotném a také o možnostech pomoci dětem s nedostatečnou podporou ze strany rodiny jsme si povídali s lektorkami Adélou Lábusovou a Alexandrou Petrů.
Vydáno: 19. 04. 2022
 • Článek
Přinášíme rozhovor s asistentkou pedagoga v ZŠ Meteorologická v Praze-Libuši paní Monikou Bukovskou.
Vydáno: 22. 02. 2022