Asistent pedagoga

Může asistent pedagoga učit v rámci PSPP tzv. rozvoj komunikačních dovedností? Je to z PPP doporučená náhrada druhého cizího jazyka a hlavně bez financování z tzv. PNFN. To znamená, že to budeme financovat ze státních prostředků na platy pedagogů. Učil by to mimo své hodiny asistence. 
Vydáno: 05. 09. 2023
 • Článek
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) připravuje systémovou změnu financování pozice asistent pedagoga (AP). Základní školy by měly dostávat finanční prostředky na platy asistentů ve stejném režimu jako na platy učitelů. Výhodou parametrizovaného financování je bezesporu jistota a předvídatelnost, kterou tento systém přináší. Financování na základě prostředků na podpůrná opatření je vázáno na doporučení školského poradenského zařízení s omezenou platností, což je jeho největší slabina. Většina odborné společnosti v principu nově plánovaný systém vítá, nicméně způsob, jakým má být zaveden, vzbuzuje oprávněné obavy.
Vydáno: 13. 06. 2023
Přijali jsme asistentku pedagoga k dítěti, které k nám přišlo 27. 2. Nevíme, zda-li bude příští školní rok na naší škole pokračovat ve studiu. Můžeme přijmout asistentku pouze do 30. 6. 2023? Platí stále podmínka délky pracovního poměru na dobu určitou nejméně 1 rok?
Vydáno: 06. 03. 2023
 • Článek
V návaznosti na příspěvek v minulém čísle Školního poradenství v praxi se tentokrát zaměříme na aplikaci individuálního vzdělávacího plánu (IVP) u žáků s mentálním deficitem.
Vydáno: 21. 02. 2023
 • Článek
V lednovém čísle časopisu Školní poradenství v praxi vyšlo odborné sdělení, které prezentovalo výsledky výzkumu mezi žáky po odkladu školní docházky (Štefánková, Bílková a Páchová, 2023). Autorky sledovaly školní úspěšnost i celkový vývoj žáků ve druhých a třetích třídách a v některých vzdělávacích oblastech konstatovaly přetrvávající obtíže navzdory odkladu. Jednalo se o závěry, které zkušenosti z praxe často potvrzují. Ve shodě s autorkami lednového článku je třeba konstatovat, že pro mnohé děti samotné odložení školní docházky o rok nic nevyřeší. Klíčová je systematická podpora školních dovedností a někdy také dalších psychických procesů, které tvoří východiska pro zvládání nároků školy – sociálních, emocionálních i kognitivních. V následujícím článku představujeme mezinárodní projekt, který nabízí náměty i konkrétní materiály pro žáky, kteří potřebují intenzivnější podporu na počátku školní docházky.
Vydáno: 21. 02. 2023
 • Článek
V Nové škole se od konce 90. let minulého století věnujeme mimo jiné podpoře vzdělávání sociálně znevýhodněných – nejen romských – dětí. Ve druhém dílu seriálu navazujeme na v únoru představené zkušenosti s doučováním ve škole i doma. Tento díl věnujeme především navazování komunikace a spolupráce rodiny se školou, která může nezřídka stát u jádra komplikací a problémů. Příklady pocházejí zejména z projektu Džas dureder, což v češtině znamená „Jdeme dál“1) .
Vydáno: 20. 02. 2023
 • Článek
V Nové škole se od konce devadesátých let minulého století věnujeme mimo jiné podpoře vzdělávání sociálně znevýhodněných, nejen romských dětí. V rámci našich projektů sbíráme zkušenosti a příklady dobré praxe, tedy toho, co funguje, a snažíme se naše poznatky dostávat dále do vzdělávacího systému. Kromě vzdělávání a zaměstnávání romských asistentů, kterým se Nová škola věnovala už v devadesátých letech dvacátého století, jsme v roce 2013 stáli také u zrodu konceptu tzv. školních asistentů.
Vydáno: 24. 01. 2023
 • Článek
V září tohoto roku nastoupilo do českých škol několik desítek tisíc žáků z Ukrajiny, kteří sem přišli kvůli válečnému konfliktu ve svém domově. Proto vznikla v rámci projektu Podpora rovných příležitostí při NPO příručka Stručný průvodce pro asistenty podporující děti a žáky z Ukrajiny. Posloužit může ale i pedagogům, výchovným poradcům a školním speciálním pedagogům. Provede vás procesem adaptace, integrace a výuky češtiny jako druhého jazyka u žáků z Ukrajiny.
Vydáno: 13. 12. 2022
 • Článek
Kvalitnější podpora žáků se sociálním znevýhodněním by byla prospěšná pro celou společnost. Současná podpora dětí a žáků se sociálním znevýhodněním v hlavním vzdělávacím proudu je však nedostatečná a neefektivní. Jak ukazují výzkumy z posledních let (Člověk v tísni a UPOL, 2015; Němec, Philippová, 2021), skrze systém podpůrných opatření se těmto žákům dostává podpory asistentů pedagoga v naprosto nedostatečné míře.
Vydáno: 23. 09. 2022
 • Článek
Provizorní škola pro ukrajinské žáky vznikla v březnu za spolupráce města Brno a Základní školy Jana Amose Komenského, pod kterou spadá. Skrze spolek přivedla Masarykova univerzita ke škole dobrovolníky, kteří by se ukrajinským žákům věnovali. Jedním z nich byla také studentka Tereza Veverková.
Vydáno: 23. 09. 2022
 • Článek
V programu „Učí (se) celá rodina“ pomáháme ohroženým dětem překonávat problémy se školou a tak usilujeme o to, aby děti z chudých rodin měly lepší životní šanci. Naši pedagogové navštěvují tyto děti pravidelně u nich doma, doučují je a pomáhají jim zvládat školní požadavky. Spolupracují také s jejich učiteli, aby intervence byly co nejúčinnější a pomoc ohroženým dětem byla komplexní.
Vydáno: 23. 08. 2022
 • Článek
Projekt společnosti Člověk v tísni – online kurz S asistenty k lepší škole – se zaslouženě probojoval mezi deset finalistů ceny EDUína 2021. O kurzu samotném a také o možnostech pomoci dětem s nedostatečnou podporou ze strany rodiny jsme si povídali s lektorkami Adélou Lábusovou a Alexandrou Petrů.
Vydáno: 19. 04. 2022
 • Článek
Přinášíme rozhovor s asistentkou pedagoga v ZŠ Meteorologická v Praze-Libuši paní Monikou Bukovskou.
Vydáno: 22. 02. 2022
Tematická zpráva
Vydáno: 12. 03. 2018
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga – některé případy Dvě skupiny asistenta pedagoga – činnosti a vzdělání, kterým je získána odborná kvalifikace
Vydáno: 01. 01. 2018
Žádost o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga do 31. 8. 2016
Vydáno: 15. 11. 2016
Již v zářiovém vydání Řízení školy informoval Řídicí orgán OP VVV o vyhlášené výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I, která usnadní školám zajistit společné vzdělávání. Podporované aktivity v šablonách jsou zaměřeny na další vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich osobnostně-profesní rozvoj, extrakurikulární rozvojové aktivity pro ZŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a v neposlední řadě také personální podporu, která souvisí s implementací novely školského zákona (§16). 
Vydáno: 22. 10. 2016
Některé výchovné či vzdělávací problémy již mohou mít své závažnější příčiny ve vývoji, zdravotním stavu nebo sociálním původu dětí a je zapotřebí, aby těmto dětem byla věnována zvláštní pozornost a péče při vzdělávání.
Vydáno: 20. 02. 2013