Nezamýšlené důsledky změny financování asistentů pedagoga mohou destabilizovat české školství

Vydáno: 10 minut čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) připravuje systémovou změnu financování pozice asistent pedagoga (AP). Základní školy by měly dostávat finanční prostředky na platy asistentů ve stejném režimu jako na platy učitelů. Výhodou parametrizovaného financování je bezesporu jistota a předvídatelnost, kterou tento systém přináší. Financování na základě prostředků na podpůrná opatření je vázáno na doporučení školského poradenského zařízení s omezenou platností, což je jeho největší slabina. Většina odborné společnosti v principu nově plánovaný systém vítá, nicméně způsob, jakým má být zaveden, vzbuzuje oprávněné obavy.

Nezamýšlené důsledky změny financování asistentů pedagoga mohou destabilizovat české školství
PhDr.
Lenka
Felcmanová
Ph.D.
předsedkyně Society for All, z. s
Základní školy budou mít nárok na financování úvazků AP na základě kombinace několika parametrů odpovídajících počtu tříd, žáků a žáků s různými stupni podpůrných opatření ve škole (viz níže). Připravovaná úprava však výrazně sníží počty asistentů v základních školách oproti současnému stavu. Dalším problémem je skutečnost, že nebude existovat žádný zákonem stanovený opravný prostředek, pokud bude zřejmé, že počty parametrizovaných úvazků nepostačují k zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků dané školy. Může tak dojít k situaci, kdy stát nezajistí nezbytnou podporu pro všechny žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kteří plní povinnou školní docházku, což je z lidskoprávního hled

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Podíl rodičů na výši příspěvku
Hrazení příspěvku
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
První kroky při vymáhání dlužného školného
OP JAK
Platby za pomůcky v MŠ
Využití účetnictví k finančnímu řízení
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
FKSP a Flexi passy
Doprovod do školy
Asistent pedagoga
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Asistent pedagoga
Úvazek asistenta
Pracovní smlouva
Prodloužení zkušební doby
Dotace
Pracovní sešity
FKSP
FKSP
ONIV
FKSP
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Pracovní poměr na dobu určitou a souběžný pracovní poměr učitele a asistenta pedagoga
Asistent pedagoga jako vyučující v rámci PSPP
Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek