Využití účetnictví k finančnímu řízení

Vydáno:

Příspěvkové organizace - školy a školská zařízení jsou svými zdroji závislé na dotacích přijímaných od státu nebo územních rozpočtů.

Související dokumenty

Zákony

23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
563/1991 Sb. o účetnictví
320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

Pracovní situace

OP JAK
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Platby za pomůcky v MŠ
První kroky při vymáhání dlužného školného
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
Finanční kontrola
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
Rozsah sestavení účetní závěrky
Etapy účetní závěrky
Uzavírání účetních knih – základní účetní postupy v souvztažnostech
Další požadavky na části ÚZ
Daňové povinnosti související s účetní závěrkou

Poradna

Pracovní sešity
Účtování čištění vzduchotechniky kuchyň – školní jídelna
Účet 649
Odpočet hodin
Plavání
Granty
FKSP
Účtování ztráty za rok 2022 - škola
Doplňující otázka k - Účtování ztráty za rok 2022 - škola
FKSP
ONIV
Dotace
FKSP
Příplatek za vedení
Použití účtu 527 u příspěvkové organizace
Stravování české školní inspekce
Finance
Plán dovolených
Náhrada mzdy
Účtování

Vyhlášky

410/2009 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky