Maturitní/závěrečná zkouška/absolutorium

  • Článek
Změny za období květen 2023 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz Sbírka zákonů Zdroj: www.mvcr.cz Vyhláška č. 102/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 101/2022 Sb., o...
Vydáno: 23. 05. 2023
  • Článek
Cílem článku je shrnout základní pravidla konání společné části maturitní zkoušky, popsat podmínky konání společné části maturitní zkoušky cizinců dle Lex Ukrajina a upozornit na zjištění České školní inspekce související s touto částí maturitní zkoušky. Text článku se vztahuje na střední školy všech zřizovatelů.
Vydáno: 21. 02. 2023
Jmenování zadavatele
Vydáno: 04. 01. 2023
  • Článek
Radim Dvořák je jedním z loňských absolventů gymnázia Open Gate v Babicích u Prahy. Studium uzavřel jak českou maturitou, tak i mezinárodní International Baccalaureate, která je často pomyslnou vstupenkou na zahraniční univerzitu. Jako jeden z mála studentů po celém světě dosáhl Radim v IB magické hranice plného počtu 45 bodů. Ze šesti skupin předmětů absolvoval na tzv. high level matematiku, ekonomii a českou literaturu, na standard level pak chemii, angličtinu a globální politiku. Nyní studuje na Trinity College v Dublinu a my jsme se zeptali na zkušenosti s IB i první dojmy z jeho alma mater.
Vydáno: 13. 12. 2022
Podle archivního zákona mají školy povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií.
Vydáno: 06. 12. 2022
Fikce neúspěšného vykonání maturitní zkoušky, fikce ukončení zkoušky
Vydáno: 06. 12. 2022
  • Článek
Obecně z praxe platí, že spisová služba v organizaci je nejlépe vykonávána nejen na základě platných právních předpisů, ale také tak, aby byla zajištěna kontinuita řady činností, do jisté míry i bez ohledu na to, kdo je přítomen příjmu dokumentů, jejich evidenci, oběhu, vyřizování a hlavně jejich uložení.
Vydáno: 21. 10. 2022
  • Článek
MŠMT vyhlásilo pokusné ověřování uznávání mezinárodních Advanced Placement (AP) zkoušek v profilové části maturity. AP zkoušky jsou celosvětově uznávané oborové zkoušky, které v angličtině skládá každoročně pět milionů středoškoláků na celém světě. Českým středoškolákům se tak s podporou MŠMT otevírá unikátní příležitost získat známku z oborové zkoušky s mezinárodní platností.
Vydáno: 23. 08. 2022
  • Článek
Maturity během posledních dvou let zaznamenaly velké změny. Žák, který se rozhodl uplatnit mezinárodní certifikát nebo certifikáty ICT u maturity, plnohodnotně nahradí celou profilovou zkoušku z informatiky, popř. alespoň její část. Ověřované vědomosti odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti.
Vydáno: 23. 08. 2022
  • Článek
Mimořádný průběh maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 v mnohém zastínil standardní pravidla jejího konání. Cílem článku je zdůraznit organizaci společné a profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2022 podle pravidel daných školským zákonem a „maturitní vyhláškou“ a upozornit na případné výjimky.
Vydáno: 22. 02. 2022
  • Článek
Svět se změnil k nepoznání od roku 1849 – tedy roku, kdy byla v českých zemích zavedena maturita. Panuje všeobecná shoda, že je čas inovovat a přizpůsobit české středoškolské vzdělávání včetně maturity možnostem a požadavkům 21. století.
Vydáno: 22. 02. 2022
  • Článek
Obecně vzato – je-li účelem odborného vzdělávání ve střední škole, aby žák dosáhl potřebných dovedností a znalostí žáka pro výkon budoucího povolání, pak by se dosažení této kompetence absolventa střední odborné školy mohlo přiměřeným způsobem ověřit u profilové maturitní zkoušky.
Vydáno: 22. 02. 2022
Maturitní zkouška - informace k 17. listopadu 2020
Vydáno: 01. 11. 2020
V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky, zejména usnesení č. 201 ze dne 12. března 2020, kterým se zakázala osobní přítomnost žáků ve školách, které navázalo na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření koronavirové nákazy, a následné vyhlášení nouzového stavu, připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“ nebo „MŠMT“) zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb. Tento zákon tedy upravuje některé aspekty přijímacího řízení na střední školy a podobu a způsob konání maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky z důvodu, že původní termíny předpokládané školským zákonem jsou vzhledem k situaci nerealizovatelné. Účinnosti tento zákon nabyl dnem publikace ve Sbírce zákonů. Znění zákona naleznete na stránkách MŠMT zde: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym.
Vydáno: 01. 04. 2020
Článek shrnuje činnosti školy v souvislosti s organizací maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období a vyčleňuje momenty, které ovlivnila novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou (dále jen „vyhláška č. 177/2009 Sb.“). Změny vyplývající z novely vyhlášky č. 177/2009 Sb., které jsou společné pro jarní i podzimní zkušební období, jsou uvedeny v článku publikovaném ve Speciálu pro SŠ 2/2019.
Vydáno: 01. 07. 2019
Pracovní situace shrnuje činnosti školy v souvislosti s organizací maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období a vyčleňuje momenty, které ovlivnila novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou (dále jen „vyhláška č. 177/2009 Sb.“). Změny vyplývající z novely vyhlášky č. 177/2009 Sb., které jsou společné pro jarní i podzimní zkušební období, jsou uvedeny v článku publikovaném ve Speciálu pro SŠ 2/2019.
Vydáno: 01. 05. 2019