Legislativa

Cílem pracovní situace je zrekapitulovat a stručně okomentovat základní změny, které přináší novela zákona o pedagogických pracovnících a novela školského zákona[1]. Novela mění zákon o pedagogických pracovnících a školský zákon s účinností od 1. 9. 2023 nebo od 1. 1. 2024. [1] zákon č. 183/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vydáno: 28. 08. 2023
Pod číslem 183/2023 byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“ nebo „ZoPP“), a rovněž zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), oba ve znění pozdějších předpisů. Až na výjimky nabude novela výše uvedených právních předpisů účinnosti ke dni 1. 9. 2023 (se začátkem školního roku).
Vydáno: 28. 08. 2023
Byť jsou některé školy povinným subjektem podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, často se v praxi objevují pochybnosti, zda zákon reálně na školy dopadne. Opakovaně je vznášena otázka, jaké typy oznámení se mohou škol týkat.
Vydáno: 25. 08. 2023
  • Článek
Ke zdůvodnění ani k oprávněné kritice špatné situace v přijímání zejména na nedostatečně kapacitně dimenzované všeobecné střední školy bychom neměli používat odborně zastaralé a dnešní úrovni poznání neodpovídající argumenty. Tím ve skutečnosti dochází k další podpoře dlouhodobě nevhodného postupu státu i samosprávy.
Vydáno: 23. 08. 2023
  • Článek
Pod číslem 183/2023 byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“ nebo „ZoPP“), a rovněž zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), oba ve znění pozdějších předpisů. Až na výjimky nabyla novela výše uvedených právních předpisů účinnosti ke dni 1. 9. 2023 (se začátkem školního roku).
Vydáno: 23. 08. 2023
  • Článek
Potkaly se nejen jednou, a ne u Kolína, advokátka s ředitelkou a povídaly si o všem možném. A také o právních věcech ve školství. A díky spojení školské praxe a právní teorie vznikla tato série rozhovorů, se kterými se budete setkávat po celý školní rok 2023/2024. Budeme se zamýšlet nad personálními záležitostmi ředitele školy a vymýšlet, jak nastavit personální činnosti co nejlépe. A začneme opravdu od začátku – přijímáním nových zaměstnanců.
Vydáno: 23. 08. 2023
  • Článek
… aneb udělejme i druhý krok ke zlepšení situace nejen dětí se speciálními vzdělávacími potřebami při realizaci práva na vzdělávání.1) Před pár dny začal školní rok a děti školou povinné začaly chodit do školy. Naprostá většina z nich pokračuje ve vzdělávání ve škole, kde se vzdělávaly i v minulém školním roce. Pro čerstvé prvňáčky jde však o významný okamžik, někdy i životního významu. Mizivá část dětí pak přestoupila do jiné základní školy. Všichni však mají společné to, že chodí do školy, kterou pro ně zvolili zákonní zástupci a jejíž ředitel je přijal, či je musel přijmout, protože jde o školu pro děti spádovou.
Vydáno: 23. 08. 2023
  • Článek
V tomto článku se budeme zabývat různými kategoriemi majetku škol, které jsou zřízeny jako příspěvkové organizace, jelikož tato právní forma je u škol nejčastější a zároveň z hlediska kategorií majetku nejkomplikovanější. Kategorie majetku budeme zkoumat primárně z pohledu vztahu mezi školou, jako příspěvkovou organizací, a jejím zřizovatelem, což je v případě základních či mateřských škol v drtivé většině příslušná obec. A v případě středních škol je zřizovatelem převážně příslušný kraj.
Vydáno: 23. 08. 2023
  • Článek
Promítat filmy ve škole lze pouze za splnění několika zákonných podmínek vymezených v § 31 odst. 1 písm. c) autorského zákona, který zní: (1) Do práva autorského nezasahuje ten,...
Vydáno: 23. 08. 2023
  • Článek
Cílem článku je zrekapitulovat a stručně okomentovat základní změny, které přináší novela zákona o pedagogických pracovnících a novela školského zákona1). Novela mění zákon o pedagogických pracovnících a školský zákon s účinností od 1. 9. 2023, resp. od 1. 1. 2024.
Vydáno: 23. 08. 2023
  • Článek
Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení Změny za období červen a červenec 2023 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz Sbírka zákonů...
Vydáno: 23. 08. 2023
  • Článek
Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Současně jsme plátci DPH, takže většinu dokumentů archivujeme 10 let. Jak dlouho musíme archivovat v našem zařízení školní jídelny např. výdejky potravin, jídelníčky, příjemky potravin, kritické body apod.?
Vydáno: 22. 08. 2023
  • Článek
Zaměstnavateli vznikají v souvislosti se vznikem nového pracovního poměru vůči zaměstnanci různé povinnosti. V tomto článku vysvětlím, jak by zaměstnavatel měl postupovat a na co si má zaměstnanec při vzniku pracovního poměru dát pozor.
Vydáno: 22. 08. 2023
Dne 1. 8. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“). Vzhledem k tomu, že na rozdíl od předchozí právní úpravy (Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, která nabylo přímé účinnosti dne 17. 12. 2021) se náš národní zákon vztahuje i na příspěvkové organizace, které zaměstnávají k 1. lednu příslušného kalendářního roku nejméně 50 zaměstnanců, vznikly nové povinnosti i některým školám.
Vydáno: 15. 08. 2023
Právní předpisy pohromadě
Vydáno: 07. 08. 2023
Zásadní změny, důležitá upozornění, výklad - neustále doplňováno.
Vydáno: 31. 07. 2023