Legislativa

K evidenci docházky, výdeji obědů ani podepisování bačkůrek souhlas se zpracováním osobních údajů rozhodně potřeba není. Kdy se ale škola bez souhlasu neobejde?
Vydáno: 09. 07. 2024
Vůči odborové organizaci má zaměstnavatel řadu povinností (§ 108 zákoníku práce).
Vydáno: 25. 06. 2024
Za jakých podmínek je možné na maturitní obor přijmout žáka, který neuspěl v přijímacím řízení na jinou školu? Je možné jej přijmout bez toho, aby škola vyhlásila další kolo přijímacího řízení? Dotaz pokládáme v situaci, kdy je v roce 2024 ukončeno 2. kolo přijímacího řízení. Jak se liší postup v případě žáka, který v roce 2024 ukončí ZŠ, a žáka, který žádá o přestup do 1. ročníku naší školy z jiné SŠ?
Vydáno: 21. 06. 2024
Má žák nebo jeho zákonný zástupce právo (právní nárok) požadovat kopii své písemné práce (pololetní, čtvrtletní) v době, kdy je již opravena a má z ní nějakou známku? Stává se, že ji požaduje, ale vyučující ji odmítá poskytnou s tím, že nechce, aby se autentické znění písemných prací rozšiřovalo mezí studenty. Vytvářet stále nová zadání je prakticky nemožné a zakázat studentovi, aby svou písemnou práci dále poskytl, je nemožné.
Vydáno: 19. 06. 2024
Máme v ZUŠ žáky, kteří přišli později než v 7 letech. Teď jsou například v 6. ročníku I. stupně a je jim 17 let. Znamenalo by to, že by příští rok byli v 7. ročníku I. stupně a bylo jim (před začátkem školního roku) 18 let. Pokud by se rozhodli pokračovat i dále, bylo by možné je zařadit do 1. ročníku II. stupně (úspěšně ukončí I. stupeň), nebo by se museli zařadit rovnou do SPD (studia pro dospělé)? Neradi bychom se dostali do situace, kdy bychom špatným zařazením žáků neoprávněně čerpali státní prostředky. 
Vydáno: 19. 06. 2024
Mají žáci s dočasnou ochranou (v souvislosti s válkou na Ukrajině) míti uvedeno na vysvědčení Lex Ukrajina (v letošním školním roce)? 
Vydáno: 18. 06. 2024
Dle § 8 vyhlášky č. 13/2005 Sb. se za částečné vzdělání žáka považuje absolvování pouze některých ročníků jiné střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy nebo vysoké školy v České republice nebo v zahraničí, či jiné vzdělávání, zejména v odborných kurzech nebo jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. Lze za částečné vzdělání žáka považovat absolvování pouze některých ročníků téže střední školy i když vyhláška uvádí výslovně „jiné střední školy“? Konkrétní příklad: žák 4 letého oboru Gastronomie absolvuje ZPV (biologie) v prvním ročníku. V pololetí druhého ročníku přestoupí na tříletý obor kuchař-číšník, který má předmět ZPV (biologie) ve 3. ročníku. Lze ve třetím ročníku téže školy uznat předmět již absolvovaný dříve v jiném oboru téže školy? Logicky soudím ano, nejistotu vnáší znění § 8 vyhlášky č. 13/2005 Sb. 
Vydáno: 14. 06. 2024
  • Článek
Přestup na víceleté gymnázium v šesté nebo osmé třídě a stejně tak přestup na střední školu po deváté třídě rozhodně znamenají změnu. Mnozí se na ni těší, ač nikdy není jednoduchá. Zkušenosti z poradenské praxe opakovaně ukazují, že pro některé děti či dospívající tato změna znamená úlevu, radost, obnovení chuti do učení. Než k ní však dojde, nastává poměrně dlouhé období stresu a nervozity. Přijímací zkoušky byly vždy náročné, vždy znamenaly výzvu. Má ale současné napětí v době přijímacích zkoušek nějaký přínos? Naučí mladé lidi něco užitečného? Co tím získají?
Vydáno: 11. 06. 2024
Pestrá paleta odborných témat, nevšední formát konference, velkolepé setkání, mimořádní garanti odborných sekcí, skvělí přednášející, výborný organizátor. Taková je stručná charakteristika akce, kterou pro vás my, redakce Řízení školy, připravujeme společně s našimi partnery na 4. října 2024 v konferenčních prostorách Novotného lávka v Praze. (Ano, jsou to ty sály s úžasným výhledem na Karlův most i Pražský hrad.) 
Vydáno: 30. 05. 2024
Jsme střední škola. Upravuje nějaká zákonná či podzákonná norma počet osob pedagogického dohledu ve vztahu k počtu žáků, kteří se účastní školní akce? Například lyžařské kurzy, sportovní kurzy, ale i účast na divadelním představení apod.?
Vydáno: 24. 05. 2024
  • Článek
S partou srdcařů ze Slovenska obrazně řečeno na koleni postavili robustní systém, díky kterému se letošní deváťáci hlásí na střední školy elektronicky. Miroslav Krejčí, šéf Cermatu, nyní v KYBcastu Národního pedagogického institutu ČR (NPI ČR) slíbil, že pokud se ministru Mikuláši Bekovi podaří podobným způsobem změnit legislativu i u přijímání dětí do mateřských a základních škol, DiPSy to zvládne. V podcastu promluvil i o tom, jak už systém pomohl ředitelům škol v praxi.
Vydáno: 21. 05. 2024
  • Článek
Cílem článku je popsat institut „pravidelné pracoviště“ a na příkladech demonstrovat povinnost zaměstnavatele (základní umělecké školy) poskytovat cestovní náhrady v případě, kdy je pravidelné pracoviště sjednáno v pracovní smlouvě.
  • Článek
Na konci loňského roku zveřejnila Česká školní inspekce svou výroční zprávu – „Kvalita vzdělávání ve školním roce 2022/2023“. Obsahuje nejen data získaná inspekčními šetřeními, ale i analýzy, zprávy a grafy o fungování škol, včetně formulovaných doporučení k jejich dalšímu rozvoji.
Vydáno: 21. 05. 2024
  • Článek
Loni jsem se na tomto místě věnovala situacím, kdy mimoškolní vztahy (expartnerské i expracovní) učitelů a rodičů zhoršovaly školní klima a vedly k opakovaným inspekcím ze strany ČŠI. Článek končil výzvou, abyste se jako ředitelé nebáli odejmout / odmítnout přidělit třídnictví / výuku určitého předmětu, pokud seznáte, že ve vzniklé situaci není v silách daného učitele zachovat profesionalitu (obdobně není možné zastupovat u soudu obě strany sporu, vést rozvodové řízení svého bývalého manžela atd.). Dnes bych toto téma ráda navázala dalšími případy, které se též dají řadit mezi manažerské pošetilosti. Z pozice ČŠI jsou neřešitelné, z pozice ředitele školy jsou naopak řešitelné velmi snadno.
Vydáno: 21. 05. 2024
  • Článek
Změny za období květen 2024 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz Informace MŠMT Zdroj: www.msmt.cz, www.edu.cz Nová pravidla pro přípravu učitelů MŠMT schválilo nová pravidla, tzv....
  • Článek
Dne 5. února 2024 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Metodické doporučení k prevenci a postihu záškoláctví a omlouvání žáků z vyučování, č. j. MSMT-780/2024-1, kterým nahradilo starší Pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č. j. 10 194/2002-14, ze dne 11. března 2002. Jedním z cílů vydání doporučení bylo zpřesnit podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování. Mám nicméně za to, že ani po vydání doporučení nejsou některé základní pojmy správně chápány, a dochází proto k nesprávnostem při řešení nepřítomnosti dětí, žáků a studentů ve vyučování.
Vydáno: 21. 05. 2024
Je povinnost na konci školního roku tisknout třídní knihy každé třídy, nebo stačí uchovávat v elektronické podobě? Je povinnost na konci školního roku tisknout katalogové listy žáků 9. tříd, nebo stačí uchovávat v elektronické podobě?
Vydáno: 17. 05. 2024
Může MŠ během „květnových řádných zápisů“ vydat rozhodnutí o přijetí dítě nikoli k 1. září, ale např. až k 1. listopadu, není tento postup v rozporu s § 34 školského zákona: „Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května." Je tímto odstavcem myšleno od začátku následujícího roku nebo může být vydáno rozhodnutí o přijetí s jiným datem než 1. 9.? Jde o přijímání dvouletých dětí, které by MŠ chtěla přijmout až po dovršení 3 let, aby nemusela snižovat počty dětí na třídách.
Vydáno: 10. 05. 2024
V případě nepřítomnosti ředitele školy v den podpisu vysvědčení, zůstává uvedeno jeho jméno, ale podepisuje ten, kdo je pověřen vedením školy v nepřítomnosti (např. zástupce ředitele). K podpisu se pak připojí v. z.? 
Vydáno: 10. 05. 2024