PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Musí být třídní výkaz na základní škole stále veden v tištěné podobě, nebo ho můžeme vést již jen elektronicky?
Vydáno: 20. 02. 2024
Prosím o vysvětlení tohoto bodu NV č. 75/2005 Sb. § 2 odst. (3): „Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti lze rozvrhnout nerovnoměrně na jednotlivé týdny tak, aby nebyl překročen průměrný stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti za období nejdéle 5 po sobě následujících měsíců." Řešíme totiž situaci, kdy učitelé SŠ odjíždí na plánované akce s dětmi (lyžařský výcvik, sportovně turistický kurz, seznamovací pobyt, exkurze, ředitelská volna), a za ně suplují hodiny kolegové. Doteď jsme se opírali o výše zmíněné ustanovení (je také zakotveno i v zákoně o pedagogických pracovnících v § 23 odst. 1, máme jeho i ve vnitřní směrnici) s tím, že jsme používali zmíněných 5 měsíců pro nepravidelné rozvržení hodin přímé vyučovací činnosti. Teď někteří s pedagogů chtějí tyto přespočetní hodiny proplácet. Zjišťovali jsme, jak v takovém to případě postupují jiné školy. Jsou na to dva názory. Jedni přespočetní hodiny proplácí, jiné používají obdobný systém jako my. Potřebovaly bychom tedy vědět, zda postupujeme správně, a zda se můžeme obhájit platnou legislativou. Jde nám mimo jiné i o to, že pokud by se ve výše popsaných případech musely proplácet tyto hodiny, tak učitelé, co jezdí na exkurze, a účastní se jiných plánovaných aktivit s dětmi, mohli by nám tyto aktivity odmítat z důvodu, že pokud oni budou na exkurzi a také tu celou akci naplánují, tak jsou odměňování stejně, jako by byly v hodině, na rozdíl od suplujícího kolegy, který nikam nejezdí, žádných jiných školních aktivit se neúčastní, a jen odsupluje za chybějící kolegy, ale dostane to zaplacené da se říci 200 procenty.
Vydáno: 16. 02. 2024
Nastupuji na pozici ředitele střediska volného času (příspěvková organizace zřízená krajem), stávajícímu řediteli skončilo funkční období. Rád bych převzal veškerou agendu co nejlépe a chtěl bych se tedy zeptat na následující: Na co si dát obecně při předávání pozor? Budu rád za případnou kazuistiku, zdroj k nastudování. Existuje nějaký dokument/checklist, který je vhodný pro předání agendy (předávací protokol apod.)? Pokud ano, budu rád za zaslání vzoru. O jakou pomoc ze strany zřizovatele bych mohl požádat?
Vydáno: 06. 02. 2024
Cílem textu je shrnout důležité činnosti střední školy v únoru 2024, a to zejména v kontextu nových právních předpisů.
Vydáno: 01. 02. 2024
  • Článek
Cílem článku je vyčlenit základní právní předpisy upravující hospodaření s FKSP a principiální změny ovlivňující hospodaření s FKSP, a to pro školy a školská zařízení v právní formě státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem nebo svazkem obcí a „veřejné“ školské právnické osoby. 1)
Vydáno: 23. 01. 2024
  • Článek
V průběhu roku 2023 byly novelizovány mnohé „školské“ právní předpisy. Článek je zacílen na jejich shrnutí a vyčlenění důležitých momentů, které ovlivňují nebo ovlivní činnost škol a školských zařízení v roce 2024 (spadajícím do školního roku 2023/2024 a školního roku 2024/2025).
Vydáno: 23. 01. 2024
  • Článek
  Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení Změny za období leden 2024 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz Sbírka zákonů Zdroj: www.mvcr.cz...
Vydáno: 23. 01. 2024
  • Článek
Článek je zacílen na popis nových a důležitých standardních činností mateřské školy ve 2. pololetí školního roku 2023/2024. V případě, že se činnost týká pouze mateřských škol určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.
Vydáno: 23. 01. 2024
  • Článek
Článek je zacílen na důležité činnosti základní umělecké školy ve druhém pololetí školního roku 2023/2024 v kontextu změn právních předpisů. Jestliže se činnost týká základní umělecké školy pouze určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.
Vydáno: 23. 01. 2024
Jaký může být rozsah a obsah stanovené výukové látky, která může být předmětem přezkoušení v situaci, kdy je žák "ohodnocován" na konci druhého pololetí, jestliže v 1. pololetí nemohl být z daného předmětu hodnocen nebo z něho dostal nedostatečnou? Jde mi o to, zda je mu možné pokládat při ověřování výsledků vzdělávání otázky v tomto případu jak z materie, která byla obsahem výuky v druhém pololetí, tak z materie, která byla obsahem výuky i v prvním pololetí. Vycházíme z předpokladu, že v prvním pololetí měl z daného předmětu "N" nebo 5.
Vydáno: 19. 01. 2024
Dítě s českým občanstvím žije v zahraničí a chodí ve školním roce 23/24 do 1. třídy (v zahraničí). 6 let mu bude v září 24. Rodiče mají zájem od školního roku 24/25 zapsat dítě v ČR do kmenové základní školy s plněním docházky v zahraničí. Jaký je správný postup přijímacího řízení? Musí rodiče dodat doporučující vyjádření školského poradenského zařízení nebo v tomto případě stačí vysvědčení z 1. třídy (potvrzení o studiu) ze školy v zahraničí?
Vydáno: 19. 01. 2024
Základní právní předpisy upravující hospodaření s FKSP a principiální změny ovlivňující hospodaření s FKSP, a to pro školy a školská zařízení v právní formě státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem nebo svazkem obcí a „veřejné“ školské právnické osoby. Právní úprava hospodaření s FKSP od 1. 1. 2024 předpokládá, že organizace zná a správně používá právní předpisy. Proto musí organizace: přesně znát svou právní formu (státní příspěvková organizace, příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem nebo svazkem obcí, školská právnická osoba); respektovat právní normy, které změnit nelze; brát v úvahu právní předpisy, které souvisejí s poskytováním příspěvku z FKSP (např. při poskytování příspěvku na stravování, v rámci daní z příjmů); důvodně a transparentně stanovit pravidla čerpání FKSP v té části, ve které organizace postupuje podle svého uvážení.
Vydáno: 16. 01. 2024
Ve školském zákoně se uvádí: „Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Není-li žák hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v prvním pololetí ani v náhradním termínu, neprospěl.“ Znamená to, že jako ředitel mohu určit takovým žákům termín např. do 31. 3. pro splnění podmínek klasifikace, a pokud to nestihnou, jsou neklasifikováni a toto hodnocení se objeví i na vysvědčení za 1. pololetí? Má tato situace vliv na připuštění žáka maturitního ročníku k maturitě, který za 1. pololetí nebude klasifikován, ale druhé pololetí řádně uzavře?
Vydáno: 10. 01. 2024
Může probíhat vzdělávání předškoláků v jiném prostoru než v mateřské škole? V nynější lesní mateřské škole, kam jsem nastoupila jako ředitelka v prosinci, tuto praxi mají (mají i v provozním řádu). Pokud je toto možné, za jakých podmínek? Nemají smlouvu se ZŠ, kde toto vzdělávání probíhá, nemají smlouvu s učitelem, který toto vzdělání provádí, portfolio z tohoto vzdělávání není. Žádným způsobem není určeno, jak a kdo děti na vzdělávání převádí, ani ve které dny toto vzdělávání probíhá. Co všechno je potřeba, pokud vzdělávání předškoláků má probíhat mimo LMŠ? Do školky dochází i děti, které mají 2, anebo 3denní docházku, tedy se tohoto vzdělávání neúčastní.
Vydáno: 08. 01. 2024
V průběhu roku 2023 byly novelizovány mnohé „školské“ právní předpisy. Článek je zacílen na jejich shrnutí a vyčlenění důležitých momentů, které ovlivňují nebo ovlivní činnost škol a školských zařízení v roce 2024 (spadajícího do školního roku 2023/2024 a školního roku 2024/2025).
Vydáno: 08. 01. 2024
Průběh správního řízení při přijímání ke vzdělávání ve střední škole, a to do prvního ročníku, v kontextu novelizovaných právních předpisů účinných od 1. 1. 2024.
Vydáno: 03. 01. 2024
  • Článek
Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení Změny za období prosinec 2023 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz Sbírka zákonů Zdroj: www.mvcr.cz...
Vydáno: 13. 12. 2023
  • Článek
Článek shrnuje obvyklé činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence působících v základní a střední škole, a to činnosti od února do června 2024. Dále upozorňuje na očekávané novely právních předpisů, které musí brát v potaz výchovný poradce při poskytování informací o přijímacím řízení ke vzdělávání ve střední škole.
Vydáno: 12. 12. 2023
  • Článek
Článek je zacílen na důležité činnosti školní družiny nebo školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2023/2024 a na změny právní úpravy spojené s uvedeným obdobím. V případě, že se činnost týká pouze družin nebo školních klubů určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.
Vydáno: 12. 12. 2023
  • Článek
Cílem článku je popsat a okomentovat důležité činnosti školní jídelny v průběhu 2. pololetí školního roku 2023/2024. Některé z činností lze analogicky vztáhnout i na činnost jiných zařízení školního stravování (výdejny a vývařovny). V případě, že se činnost týká pouze školních jídelen určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.
Vydáno: 12. 12. 2023