PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Peněžitý příspěvek na stravování (stravenkový paušál)
Mají žáci s dočasnou ochranou (v souvislosti s válkou na Ukrajině) míti uvedeno na vysvědčení Lex Ukrajina (v letošním školním roce)? 
Vydáno: 18. 06. 2024
Financování školy ze státního rozpočtu ve školním roce 2024/2025
  • Článek
Cílem článku je popsat pravidla zákoníku práce, která upravují situaci ředitele po odvolání z pracovního místa ředitele školy nebo školského zařízení nebo po vzdání se pracovního místa ředitele školy nebo školského zařízení.
  • Článek
Cílem článku je popsat institut „pravidelné pracoviště“ a na příkladech demonstrovat povinnost zaměstnavatele (základní umělecké školy) poskytovat cestovní náhrady v případě, kdy je pravidelné pracoviště sjednáno v pracovní smlouvě.
  • Článek
Cílem článku je okomentovat a pomocí příkladů demonstrovat normy právních předpisů, na základě kterých je příspěvkem z fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“) částečně hrazen peněžitý příspěvek na stravování. Článek je určen příspěvkovým organizacím zřízeným obcí a krajem a „státním“ příspěvkovým organizacím.1)
  • Článek
Změny za období květen 2024 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz Informace MŠMT Zdroj: www.msmt.cz, www.edu.cz Nová pravidla pro přípravu učitelů MŠMT schválilo nová pravidla, tzv....
Jak má škola postupovat v sestavení klasifikace na vysvědčení, pokud víme, že žák bude opakovat ročník z vážných zdravotních důvodů? Zákonný zástupce dle § 52, odst. 6, školského zákona požádal o opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů. V celém druhém pololetí školního roku byl tento žák hospitalizován v nemocnici nebo byl v domácím ošetřování. Nebyl schopen se takto naučit učivo daného (šestého) ročníku a nemá dost podkladů pro stanovení klasifikace na vysvědčení. Rodiče z tohoto důvodu požádali o opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů. Jak má škola postupovat při sestavování vysvědčení na konci školního roku, abychom mu nemuseli dávat „N“ – nehodnocen? V těchto předmětech, pokud si neopraví do konce září příštího roku, se hodnocení změní na známky nedostatečná. Chtěli bychom ho vyvarovat pohledu na vysvědčení s tolika pětkami a prosíme o radu, bylo-li by možné žáka uvolnit podle § 50, odstavec 2 z výuky více než poloviny povinných předmětů. Nebylo by to v rozporu s RVP / ŠVP? Potřeboval by k tomu nějaké další vyjádření poradny či lékaře? Nebo by rodiče mohli požádat o slovní hodnocení a žáka bychom mohli hodnotit tímto způsobem? A další dotaz ke stejnému tématu - pokud by se stejná situace opakovala i příští rok – chlapec je vážně nemocný, už nyní máme avízo, že bude do školy docházet v prvním pololetí maximálně na hodinu až dvě za týden. Pokud ho opět nebude možné na konci roku klasifikovat, mohou rodiče opět požádat o opakování stejného ročníku?
Vydáno: 26. 04. 2024
Jak na vyplňování vysvědčení v 2. pololetí na základní i střední škole
Příspěvek z FKSP na cenově zvýhodněné stravování příspěvkové organizace zřízené obcí nebo krajem.
  • Článek
Změny za období duben 2024 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz Informace MŠMT Zdroj: www.msmt.cz, www.edu.cz Plán podpory pohybu dětí, žáků a studentů ve školách a...
  • Článek
Cílem článku je popsat a na příkladech demonstrovat pravidla zabezpečení cenově zvýhodněného stravování a možnosti přispívat z tzv. volné části přídělu fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“) na uvedené stravování zaměstnancům v pracovním poměru a bývalým zaměstnancům, kteří u organizace pracovali do odchodu do starobního důchodu, nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. Článek je určen příspěvkovým organizacím zřízeným územním samosprávným celkem (krajem nebo obcí). Článek není zaměřen na poskytování stravování žákům nebo studentům.1)
  • Článek
Cílem článku je shrnout momenty, které mohou vyvolávat obtíže při vyplnění tiskopisu ročníkového vysvědčení za 2. pololetí školního roku (případně za 1. a 2. pololetí školního roku, pokud byl na konci 1. pololetí školního roku vydán žákovi výpis z vysvědčení) v souvislosti s aplikací norem právních předpisů nebo z ryze „administrativně-technického“ úhlu pohledu. Dále článek upozorňuje na postup navazující na žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka na vysvědčení. Článek je určen pro základní školy a střední školy.
Existuje někde vzor poučení nepedagogů (uklízečky, školník...) pro dohled nad žáky mj. při celoškolních akcích. Mají i nepedagogové nárok na vyšší platovou třídu? Uklízečky a školník ráno pouští žáky do školy, konají na chodbě také dohled. V MŠ jsem zase z kapacitních důvodů musel poslat paní uklízečku na celoškolní akci. Také bude (za přítomnosti učitelky) konat dohled nad dětmi. 
Vydáno: 18. 04. 2024
Může se žák, který neukončil poslední ročník studia (je neklasifikován/neprospěl) přihlásit k pozimnímu termínu maturitní zkoušky, když bude opravné zkoušky konat na konci srpna nebo je pro tyto žáky posledních ročníků nutné vypsat termíny opravných zkoušek před termínem podání přihlášky k podzimní MZ, aby již bylo zřejmé zda prospěli či ne?
Vydáno: 15. 04. 2024
Máme jako střední škola právo si určit maximální možnou hranici tolerované absence? Např. 30 % v každém předmětu za pololetí a v případě překročení žádat např. přezkoušení? Zejména u studentů posledních ročníků bývá ve druhém pololetí docházka tristní. 
Vydáno: 19. 03. 2024
  • Článek
Cílem článku je zrekapitulovat základní pravidla čerpání tzv. volné části přídělu fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“). Článek je určen pro školy a školská zařízení v právní formě státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem nebo svazkem obcí a „veřejné“ školské právnické osoby.
Žák 8. ročníku je v 1. pololetí nehodnocen ze šesti předmětů. Náhradní termín uplynul bez toho, aby žák do školy docházel a hodnocení mohlo být doplněno. Absence je dílem omluvená, dílem neomluvená, řešíme s OSPOD. Jak postupovat při hodnocení dál? Znamená to, že automaticky opakuje ročník?
Vydáno: 07. 03. 2024
Vymezení tzv. přespočetné (nadúvazkové) hodiny vyplývá z § 2 a § 23 odst. 4 zákona o pedagogických pracovnících a § 132 zákoníku práce.