Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků

Jakou kvalifikaci musí mít rodilý mluvčí anglického jazyka, když během hodiny, ve které mluvčí působí, je přítomný i pedagog AJ? 
Vydáno: 21. 05. 2024
Může učitel s kvalifikací na 1. stupeň ZŠ učit na 2. stupni ZŠ ? Dříve platilo, že musí mít alespoň 1 hodinu na 1. stupni ZŠ. Stále to platí? 
Vydáno: 17. 05. 2024
Mohu dát výpověď učiteli AJ pro nedostatečnou kvalifikaci (nemá úroveň C1) bez nároku na odstupné, jestliže v pracovní smlouvě má uvedeno jen "učitel". Nemám pro něj uplatnění v jiných předmětech.
Vydáno: 15. 05. 2024
  • Článek
Pokud máte někoho, kdo je ochoten navštívit vaši výuku a sdělit vám, co v hodině viděl, vyhráli jste v kantorské loterii první cenu. A nemůže být zřejmě větší profesní cti, než když se vám dostane stejného pozvání.
Vydáno: 21. 02. 2024
Pokoušel jsem se v právních dokumentech dohledat, kdo může být pověřen třídnictvím a zda je tato činnost vázána pouze na pedagoga. Bohužel jsem k tomu nic nedohledal. Může ředitel školy na nějaký čas pověřit třídnictvím asistenta pedagoga nebo jiného pedagogického pracovníka?
Vydáno: 09. 01. 2024
Může učitel odmítnout jmenování třídním učitelem, uvádějícím nebo provázejícím učitelem? A jak je to v případě, že se jedná o pozice, ke kterým je potřeba další studium, jako je výchovný poradce nebo metodik prevence? 
Vydáno: 08. 01. 2024
Naše asistentka pedagoga je absolventkou Pedagogické fakulty UK - studijního oboru "Vychovatelství pro speciální zařízení", získala titul Mgr. Pro příští školní rok bychom ji rádi změnili pracovní pozici na učitelku předmětu "písemná a ústní komunikace". Tento předmět se ale studovat na VŠ nedá. Jaké existují možnosti studia k doplnění kvalifikace, aby byla považována za plně odborně kvalifikovanou učitelku na střední škole? 
Vydáno: 04. 01. 2024
Obracím se na Vás s dotazem týkajícím se povinnosti zaměstnavatele dát výpověď zaměstnanci pro nesplnění předpokladu odborné kvalifikace. Od 1. 5. 2023 pracuji jako ředitelka ZŠ. V tomto školním roce působí na 1. stupni učitelka s bakalářským vzděláním (PedF UK – obor vychovatelství), která si od září 2023 doplňuje magisterské vzdělání (předškolní pedagogika a pedagogika 1. stupně). Ve škole pracuje od roku 2016. Na inzerát, který jsem vyvěsila v květnu 2023, se nikdo nepřihlásil. S paní učitelkou jsem spokojená a chtěla bych, aby ve škole pracovala i nadále. Nyní má však o toto místo zájem bývalá paní ředitelka a tvrdí, že ji musím přijmout, protože je plně kvalifikovaná a studující učitelka musí být považována za nekvalifikovanou. Má pravdu? Nebo je možno využít v odpovědi na žádost bývalé paní ředitelky i §32 odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb, o pedagogických pracovnících? Tuto pracovní pozici jsem odcházející paní ředitelce v květnu 2023 nabízela a ona ji odmítla. Nyní si vše rozmyslela a chce se vrátit. Vyvíjí na mne tlak a chce případně vše řešit soudně, čemuž bych ráda předešla. 
Vydáno: 24. 11. 2023
  • Článek
Učitelé patří na pracovním trhu mezi žádané skupiny. Pochopitelně nejen v samotném školství: Ti, kteří se rozhodnou ze školství odejít nebo do něho po studiu ani nenastoupí, rozhodně nemíří na úřad práce. Jsou tedy pokládáni za vcelku dobře vzdělané a v praxi použitelné. Když nejdou učit, uplatní se v rozmanitých oblastech, které pregraduálně nestudovali, a tedy na ně nemohou být ani speciálně připraveni. Mají totiž slušné všeobecné vzdělání, které dovoluje větší flexibilitu v zaměstnání. Uvádím to proto, že praxe života ukazuje, jak to se vzděláním učitelů je v realitě.
Vydáno: 21. 11. 2023
  • Článek
Potkaly se nejen jednou, a ne u Kolína, advokátka s ředitelkou a povídaly si o všem možném. A také o právních věcech ve školství. A díky spojení školské praxe a právní teorie vznikla tato série rozhovorů, se kterými se setkáváte po celý školní rok 2023/2024. Zamýšlíme se nad personálními záležitostmi ředitele školy a vymýšlíme, jak nastavit personální činnosti co nejlépe. Minule jsme si povídaly o pracovní smlouvě a dnes se podíváme na to, s kým vlastně můžeme pracovní smlouvu uzavřít.
Jaké vzdělání musí mít učitel, který je zaměstnán na střední škole na dohodu o provedení práce? Zaměstnali jsme na DPP učitele výtvarné výchovy, který má dostudovanou střední školu. 
Vydáno: 22. 09. 2023
Cílem pracovní situace je zrekapitulovat a stručně okomentovat základní změny, které přináší novela zákona o pedagogických pracovnících a novela školského zákona[1]. Novela mění zákon o pedagogických pracovnících a školský zákon s účinností od 1. 9. 2023 nebo od 1. 1. 2024. [1] zákon č. 183/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Článek
Cílem článku je zrekapitulovat a stručně okomentovat základní změny, které přináší novela zákona o pedagogických pracovnících a novela školského zákona1). Novela mění zákon o pedagogických pracovnících a školský zákon s účinností od 1. 9. 2023, resp. od 1. 1. 2024.
Do základní školy, příspěvkové organizace města, nastupuje nová paní učitelka. Doposud nevyučovala. V roce 2014 v květnu dokončila VŠ v magisterském oboru v řádném termínu. Dále ještě jeden rok studovala (toto další studium po roce ukončila). Od 1. 3. 2015 nastoupila k jednomu zaměstnavateli na dohodu o pracovní činnosti s 20 hodinami týdně s měsíčním platem 18 000 Kč. U tohoto zaměstnavatele pracovala do 15. 9. 2016, kdy nastoupila na nemocenskou a následně mateřskou dovolenou a dne 30. 6. 2017 byla sepsána dohoda o ukončení DPČ – v daném případě nepracovala ve školství. 1) Lze počítat odpracované měsíce na DPČ 1. 3. 2015 – 15. 9. 2016 za splněnou praxi nebo lze považovat za praxi i nemocenskou a mateřskou dovolenou? 2) Pokud začala po porodu vykonávat novou práci na PP (souběh s DPČ, na DPČ už nepracovala, pouze jí „běžela“) a PP zahájen 1. 5. 2017, pak souběh se počítá dvakrát? 3) Je možné započítat do praxe i výkon samostatné výdělečné činnost (nikdy nebyla přihlášena k povinné účasti) a pokud by byla (její činnost by byla hlavní), pak lze uznat praxi např. dle přehledu pro OSSZ?
Vydáno: 15. 08. 2023
Jaké pedagogické vzdělání si musí doplnit učitelka odborných předmětů na střední zdravotnické škole, absolvovala VŠ vzdělání Ošetřovatelství se získaným titulem Mgr. a následovně Ph.D. a má za sebou 15letou odbornou praxi. Je dostačující DVPP Studium pedagogiky pro učitele odb. předmětů, ... v rozsahu 120 hodin?
Vydáno: 07. 08. 2023
V září budeme přijímat do pracovního poměru v mateřské školce asistentku pedagoga. Předložila maturitní vysvědčení - studijní obor: Sociální činnost - sociální vychovatelství. Je toto vzdělání dostačující pro výkon funkce asistenta pedagoga nebo je zapotřebí, aby si přihlásila ke studiu pedagogiky pro asistenty pedagoga, kde stačí absolvovat 80 hodin a vykonat závěrečnou zkoušku? Poté obdrží osvědčení.
Vydáno: 20. 06. 2023
  • Článek
Kariérový poradce v ZŠ Jaké kvalifikační požadavky musí splňovat pedagog, který vykonává v ZŠ pozici kariérového poradce? ODPOVĚĎ: Pozice kariérového poradce v základní škole není právními předpisy zakotvena. Kariérové...
Vydáno: 13. 06. 2023
  • Článek
Ministerstvo školství zveřejnilo k veřejnému připomínkování Kompetenční rámec absolventa učitelství. Ten by měl odpovědět na otázku, jakými kompetencemi by měl být vybaven každý budoucí učitel. Další rozvoj systému přípravy a podpory pedagogických pracovníků je jedním z cílů Strategie 2030+.
  • Článek
V dubnovém čísle přinášíme pokračování rozhovoru s Milanem Ducháčkem o úskalích fakultní přípravy budoucích učitelů nejen dějepisu.
Vydáno: 20. 03. 2023
  • Článek
Čas od času se na Lince pro rodinu a školu 116 000 setkáváme i se stesky učitelů, kteří zmiňují nízkou prestiž svého povolání. Říkají, že na rozdíl od lékařů a právníků k jejich práci není ve společnosti dostatečná úcta a nejsou bráni jako profesionálové v oblasti učení. V tomto článku se tedy zaměřím na některé atributy, které si obvykle spojujeme s profesí, a budu sdílet zkušenosti volajících, kterým se v daném ohledu daří.
Vydáno: 20. 02. 2023