Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků

  • Článek
Pokud máte někoho, kdo je ochoten navštívit vaši výuku a sdělit vám, co v hodině viděl, vyhráli jste v kantorské loterii první cenu. A nemůže být zřejmě větší profesní cti, než když se vám dostane stejného pozvání.
Vydáno: 21. 02. 2024
Pokoušel jsem se v právních dokumentech dohledat, kdo může být pověřen třídnictvím a zda je tato činnost vázána pouze na pedagoga. Bohužel jsem k tomu nic nedohledal. Může ředitel školy na nějaký čas pověřit třídnictvím asistenta pedagoga nebo jiného pedagogického pracovníka?
Vydáno: 09. 01. 2024
Může učitel odmítnout jmenování třídním učitelem, uvádějícím nebo provázejícím učitelem? A jak je to v případě, že se jedná o pozice, ke kterým je potřeba další studium, jako je výchovný poradce nebo metodik prevence? 
Vydáno: 08. 01. 2024
Naše asistentka pedagoga je absolventkou Pedagogické fakulty UK - studijního oboru "Vychovatelství pro speciální zařízení", získala titul Mgr. Pro příští školní rok bychom ji rádi změnili pracovní pozici na učitelku předmětu "písemná a ústní komunikace". Tento předmět se ale studovat na VŠ nedá. Jaké existují možnosti studia k doplnění kvalifikace, aby byla považována za plně odborně kvalifikovanou učitelku na střední škole? 
Vydáno: 04. 01. 2024
Obracím se na Vás s dotazem týkajícím se povinnosti zaměstnavatele dát výpověď zaměstnanci pro nesplnění předpokladu odborné kvalifikace. Od 1. 5. 2023 pracuji jako ředitelka ZŠ. V tomto školním roce působí na 1. stupni učitelka s bakalářským vzděláním (PedF UK – obor vychovatelství), která si od září 2023 doplňuje magisterské vzdělání (předškolní pedagogika a pedagogika 1. stupně). Ve škole pracuje od roku 2016. Na inzerát, který jsem vyvěsila v květnu 2023, se nikdo nepřihlásil. S paní učitelkou jsem spokojená a chtěla bych, aby ve škole pracovala i nadále. Nyní má však o toto místo zájem bývalá paní ředitelka a tvrdí, že ji musím přijmout, protože je plně kvalifikovaná a studující učitelka musí být považována za nekvalifikovanou. Má pravdu? Nebo je možno využít v odpovědi na žádost bývalé paní ředitelky i §32 odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb, o pedagogických pracovnících? Tuto pracovní pozici jsem odcházející paní ředitelce v květnu 2023 nabízela a ona ji odmítla. Nyní si vše rozmyslela a chce se vrátit. Vyvíjí na mne tlak a chce případně vše řešit soudně, čemuž bych ráda předešla. 
Vydáno: 24. 11. 2023
  • Článek
Učitelé patří na pracovním trhu mezi žádané skupiny. Pochopitelně nejen v samotném školství: Ti, kteří se rozhodnou ze školství odejít nebo do něho po studiu ani nenastoupí, rozhodně nemíří na úřad práce. Jsou tedy pokládáni za vcelku dobře vzdělané a v praxi použitelné. Když nejdou učit, uplatní se v rozmanitých oblastech, které pregraduálně nestudovali, a tedy na ně nemohou být ani speciálně připraveni. Mají totiž slušné všeobecné vzdělání, které dovoluje větší flexibilitu v zaměstnání. Uvádím to proto, že praxe života ukazuje, jak to se vzděláním učitelů je v realitě.
Vydáno: 21. 11. 2023
  • Článek
Potkaly se nejen jednou, a ne u Kolína, advokátka s ředitelkou a povídaly si o všem možném. A také o právních věcech ve školství. A díky spojení školské praxe a právní teorie vznikla tato série rozhovorů, se kterými se setkáváte po celý školní rok 2023/2024. Zamýšlíme se nad personálními záležitostmi ředitele školy a vymýšlíme, jak nastavit personální činnosti co nejlépe. Minule jsme si povídaly o pracovní smlouvě a dnes se podíváme na to, s kým vlastně můžeme pracovní smlouvu uzavřít.
Vydáno: 24. 10. 2023
Jaké vzdělání musí mít učitel, který je zaměstnán na střední škole na dohodu o provedení práce? Zaměstnali jsme na DPP učitele výtvarné výchovy, který má dostudovanou střední školu. 
Vydáno: 22. 09. 2023
Cílem pracovní situace je zrekapitulovat a stručně okomentovat základní změny, které přináší novela zákona o pedagogických pracovnících a novela školského zákona[1]. Novela mění zákon o pedagogických pracovnících a školský zákon s účinností od 1. 9. 2023 nebo od 1. 1. 2024. [1] zákon č. 183/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vydáno: 28. 08. 2023
  • Článek
Cílem článku je zrekapitulovat a stručně okomentovat základní změny, které přináší novela zákona o pedagogických pracovnících a novela školského zákona1). Novela mění zákon o pedagogických pracovnících a školský zákon s účinností od 1. 9. 2023, resp. od 1. 1. 2024.
Vydáno: 23. 08. 2023
Do základní školy, příspěvkové organizace města, nastupuje nová paní učitelka. Doposud nevyučovala. V roce 2014 v květnu dokončila VŠ v magisterském oboru v řádném termínu. Dále ještě jeden rok studovala (toto další studium po roce ukončila). Od 1. 3. 2015 nastoupila k jednomu zaměstnavateli na dohodu o pracovní činnosti s 20 hodinami týdně s měsíčním platem 18 000 Kč. U tohoto zaměstnavatele pracovala do 15. 9. 2016, kdy nastoupila na nemocenskou a následně mateřskou dovolenou a dne 30. 6. 2017 byla sepsána dohoda o ukončení DPČ – v daném případě nepracovala ve školství. 1) Lze počítat odpracované měsíce na DPČ 1. 3. 2015 – 15. 9. 2016 za splněnou praxi nebo lze považovat za praxi i nemocenskou a mateřskou dovolenou? 2) Pokud začala po porodu vykonávat novou práci na PP (souběh s DPČ, na DPČ už nepracovala, pouze jí „běžela“) a PP zahájen 1. 5. 2017, pak souběh se počítá dvakrát? 3) Je možné započítat do praxe i výkon samostatné výdělečné činnost (nikdy nebyla přihlášena k povinné účasti) a pokud by byla (její činnost by byla hlavní), pak lze uznat praxi např. dle přehledu pro OSSZ?
Vydáno: 15. 08. 2023
Jaké pedagogické vzdělání si musí doplnit učitelka odborných předmětů na střední zdravotnické škole, absolvovala VŠ vzdělání Ošetřovatelství se získaným titulem Mgr. a následovně Ph.D. a má za sebou 15letou odbornou praxi. Je dostačující DVPP Studium pedagogiky pro učitele odb. předmětů, ... v rozsahu 120 hodin?
Vydáno: 07. 08. 2023
V září budeme přijímat do pracovního poměru v mateřské školce asistentku pedagoga. Předložila maturitní vysvědčení - studijní obor: Sociální činnost - sociální vychovatelství. Je toto vzdělání dostačující pro výkon funkce asistenta pedagoga nebo je zapotřebí, aby si přihlásila ke studiu pedagogiky pro asistenty pedagoga, kde stačí absolvovat 80 hodin a vykonat závěrečnou zkoušku? Poté obdrží osvědčení.
Vydáno: 20. 06. 2023
  • Článek
Kariérový poradce v ZŠ Jaké kvalifikační požadavky musí splňovat pedagog, který vykonává v ZŠ pozici kariérového poradce? ODPOVĚĎ: Pozice kariérového poradce v základní škole není právními předpisy zakotvena. Kariérové...
Vydáno: 13. 06. 2023
  • Článek
Ministerstvo školství zveřejnilo k veřejnému připomínkování Kompetenční rámec absolventa učitelství. Ten by měl odpovědět na otázku, jakými kompetencemi by měl být vybaven každý budoucí učitel. Další rozvoj systému přípravy a podpory pedagogických pracovníků je jedním z cílů Strategie 2030+.
Vydáno: 21. 03. 2023
  • Článek
V dubnovém čísle přinášíme pokračování rozhovoru s Milanem Ducháčkem o úskalích fakultní přípravy budoucích učitelů nejen dějepisu.
Vydáno: 20. 03. 2023
  • Článek
Čas od času se na Lince pro rodinu a školu 116 000 setkáváme i se stesky učitelů, kteří zmiňují nízkou prestiž svého povolání. Říkají, že na rozdíl od lékařů a právníků k jejich práci není ve společnosti dostatečná úcta a nejsou bráni jako profesionálové v oblasti učení. V tomto článku se tedy zaměřím na některé atributy, které si obvykle spojujeme s profesí, a budu sdílet zkušenosti volajících, kterým se v daném ohledu daří.
Vydáno: 20. 02. 2023
Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu, zda lze na pozici učitelky MŠ po nezbytnou dobu zaměstnat nekvalifikovanou osobu, která však nemá ani maturitu. Vím, že nekvalifikovaného ped. pracovníka může ředitel zaměstnat na dobu nezbytně nutnou (§ 22 odst. 7 zákona o ped. pracovnících), ale jak je to s maturitou, resp. zj. s ohledem na § 3 odstavec 1e, kdy každý pedagogický pracovník musí prokázat znalost českého jazyka (viz dále v § 4). Z toho odvozuji, že můžu na pozici učitelky MŠ zaměstnat osobu bez maturity, ale musí doložit znalost českého jazyka (např. zkouškou z českého jazyka na vysoké škole v rámci programu celoživotního vzdělávání). Jsou mé závěry správné, nebo se mýlím? Děkuji předem za odpověď.
Vydáno: 15. 11. 2022
  • Článek
Každoročně, na počátku nového školního roku, nastupují do mateřských škol (dále jen MŠ) absolventky studijního oboru učitelství pro mateřské školy. Do MŠ samozřejmě mnohde nastupují nové pracovnice či pracovníci i na místa kuchařek, školnic, uklízeček, popř. na další pozice, a to nejen nově, ale přinejmenším po dovolené opětovně. Cílem článku je prezentovat první pedagogické zkušenosti, které získaly začínající učitelky mateřských škol po nástupu do praxe.
Vydáno: 20. 09. 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo následující informaci především pro vedení škol, aby vyjasnilo možnosti zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka.
Vydáno: 29. 03. 2022