Podpůrná opatření

  • Článek
Práce s dětmi ve školní družině je nejen pestrá a zajímavá, ale klade také na pedagogy značné nároky. Vychovatelé školních družin jsou konfrontováni s tím, že zdaleka nestačí postavit si plán práce s dětmi jednou pro vždy a držet se ho mnoho let. Není také možné vystačit si s teoretickými znalostmi získanými v kvalifikačním studiu a dále se již nevzdělávat.
Vydáno: 20. 02. 2024
Vydáno: 01. 08. 2024
  • Článek
Mezi odborníky se někdy mluví o tom, že dyslexie, potažmo specifické poruchy učení obecně, může být dar „vidět věci jinak“. Povídejte o tom někomu, kdo se denně učí, dokončuje práci ze školy ještě doma po škole, nebo rodičům, kteří věnují svému dítěti mnoho času, ale přesto jeho výkony ve škole neodpovídají vynaloženému úsilí .
Vydáno: 21. 02. 2023
  • Článek
Článek přibližuje téma vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Popisuje právní úpravu, její principy i východiska, nastiňuje problematiku diskriminace i činnost veřejného ochránce práv a představuje jeho zkušenosti s některými typy podpůrných a jiných přiměřených opatření pro děti se zdravotním postižením: financování asistenta pedagoga, tlumočení do českého znakového jazyka, individuální vzdělávací plán a přístup asistenčního psa do výuky.
Vydáno: 21. 02. 2023
  • Článek
V lednovém čísle časopisu Školní poradenství v praxi vyšlo odborné sdělení, které prezentovalo výsledky výzkumu mezi žáky po odkladu školní docházky (Štefánková, Bílková a Páchová, 2023). Autorky sledovaly školní úspěšnost i celkový vývoj žáků ve druhých a třetích třídách a v některých vzdělávacích oblastech konstatovaly přetrvávající obtíže navzdory odkladu. Jednalo se o závěry, které zkušenosti z praxe často potvrzují. Ve shodě s autorkami lednového článku je třeba konstatovat, že pro mnohé děti samotné odložení školní docházky o rok nic nevyřeší. Klíčová je systematická podpora školních dovedností a někdy také dalších psychických procesů, které tvoří východiska pro zvládání nároků školy – sociálních, emocionálních i kognitivních. V následujícím článku představujeme mezinárodní projekt, který nabízí náměty i konkrétní materiály pro žáky, kteří potřebují intenzivnější podporu na počátku školní docházky.
Vydáno: 21. 02. 2023
  • Článek
Sluchová vada, pokud není u dítěte včas rozpoznána a nedochází ke sluchové rehabilitaci, může velmi významným způsobem ovlivnit úroveň komunikačních dovedností a osvojení jazyka majoritní společnosti. Předškolní věk je proto nejvýznamnějším obdobím, kdy je nutné komunikační kompetence rozvíjet.
Vydáno: 24. 01. 2023
Vydáno: 01. 01. 2024
  • Článek
Individuální vzdělávací plán (IVP) je jedno z podpůrných opatření, která doporučují a specifikují podle konkrétních potřeb žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jednotlivá školská poradenská zařízení (ŠPZ – PPP nebo SPC).
Vydáno: 13. 12. 2022
  • Článek
Pojem podpůrná opatřeni (dále i PO) se v českých zákonech objevil poprvé v roce 2015 (novela č. 82/2015 Sb. školského zákona č. j. 561/2004 Sb.).
  • Článek
DYS-centrum® Praha, z. ú., je již druhým rokem zapojené do mezinárodního projektu „Additional support and Mediated learning in Inclusive education – ASUMIE“. Jak už z názvu plyne, výstupy projektu si kladou za cíl podpořit inkluzivní vzdělávání. Přidanou hodnotou mezinárodních projektů je možnost sdílet zkušenosti s partnery z různých zemí Evropy. Zeptali jsme se proto některých z nich, jak funguje inkluze u nich, čím bychom se mohli inspirovat.
Vydáno: 18. 10. 2022