Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a podpůrná opatření v činnosti veřejného ochránce práv

Vydáno: 15 minut čtení

Článek přibližuje téma vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Popisuje právní úpravu, její principy i východiska, nastiňuje problematiku diskriminace i činnost veřejného ochránce práv a představuje jeho zkušenosti s některými typy podpůrných a jiných přiměřených opatření pro děti se zdravotním postižením: financování asistenta pedagoga, tlumočení do českého znakového jazyka, individuální vzdělávací plán a přístup asistenčního psa do výuky.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a podpůrná opatření v činnosti veřejného ochránce práv
Mgr.
Eva
Kočí Svobodová
právnička Kanceláře veřejného ochránce práv
Principy vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Jednou ze základních zásad vzdělávání v ČR zakotvených ve školském zákoně je zásada rovného přístupu bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení.1) S ní se pojí mimo jiné zásada zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce.2) Speciální vzdělávací potřeby (SVP) mohou mít žáci z důvodu zdravotního stavu, kulturního prostředí nebo jiných podmínek.3) Posouzení je v rukou školských poradenských zařízení (ŠPZ), škol a dalších odborníků. Je třeba zdůraznit, že se nejedná nutně pouze o žáky se zdravotním postižením, ale také o žáky dlouhodobě nemocné, ze znevýhodněného sociálního prostředí nebo s odlišným mateřským jazykem, kterým školský zákon přiznává právo na poskytnutí podpůrných opatření.
Mezinárodní a vnitrostátní
legislativa
Požadavek na rovný přístup ke vzdělání vyplývá z mezinárodněprávních dokumentů, jimiž je ČR vázána. Mezi tyto dokumenty patří
Listina základních práv EU
široce zakotvující povinnost nediskriminace a obecně právo na vzdělání, jehož součástí je bezplatná povinná školní docházka.4) Požadavek na rovné, bezplatné a povinné základní vzdělání zakotvuje také ,5)

Související dokumenty

Zákony

104/1991 Sb. o Úmluvě o právech dítěte
2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
349/1999 Sb. o Veřejném ochránci práv
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
82/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Pracovní situace

Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Výchovný poradce a žáci s SVP
VP a speciálně pedagogické centrum
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic
Individuální výchovný plán
ADHD v období dospívání (adolescence)
Individuální vzdělávací plán
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga