Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika

Individuální vzdělávací plán je právní nástroj (právní institut), který zajišťuje žákům základní školy a střední školy a studentům vyšší odborné školy úpravu organizace vzdělávání, obsahového a časového rozvržení, speciálně upravené pedagogické metody.

Související dokumenty

Pracovní situace

Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic
Školní psycholog na střední škole
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
VP a další poradenští pracovníci
Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Školní psycholog na základní škole
ADHD v období dospívání (adolescence)
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Individuální vzdělávací plán
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
ADHD v předškolním věku

Poradna

Platová třída
Prodloužení zkušební doby
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Individuální vzdělávání
IVP
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Vedoucí učitel odborného výcviku
Individuální vzdělávání
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
IVP
Příplatek
Kvalifikace
Odměna za očkování
Ochrana osobních údajů
Kvalifikace
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí
Školní psycholog a jeho financování
Podmínky pro povolení individuálního vzdělávacího plánu

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání

Nařízení vlády

222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Vzory