Školní psycholog na základní škole

Vydáno:

Školní psychologie je poměrně mladý vědní obor – ve světě se začal rozvíjet zejména v období po 2. světové válce. V našich zemích byly sice zaznamenány ojedinělé pokusy o práci psychologa na škole již v období předválečném, ale druhá světová válka a období totality tyto snahy na poměrně dlouhou dobu přerušily.

Související dokumenty

Pracovní situace

Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Školní psycholog na střední škole
VP a další poradenští pracovníci
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Přehled situací, kdy je doporučení či součinnost školského poradenského zařízení nezbytnou podmínkou pro úkony ve vzdělávání
Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Minimální preventivní program
Jak komunikovat s dětmi, které prožívají ztrátu blízké osoby (rodiče)
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
VP a pedagogicko-psychologická poradna
Individuální výchovný plán
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Zařazování do platových tříd - psycholog
ADHD v předškolním věku

Poradna

Ochrana osobních údajů
Několik výchovných poradců ve škole
Snížení rozsahu přímé vyučovací povinnosti u výchovných poradců
Jmenování ředitele
Problémy ve třídě
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti výchovných poradců
Výchovný poradce
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních