Doplňková činnost

Plné znění otázky

Může obec jako územně správní celek, tedy zřizovatel příspěvkové organizace školní jídelny či školy, kde je jídelna s doplňkovou činností, žádat na základě níže uvedené právní normy o úhradu ztráty vzniklé v doplňkové činnosti vlivem vyhlášení nouzového stavu s nařízením omezení činnosti?

Při tom, že by územně správný celek (USC), myšleno obec nebo kraj, mohl žádat ministerstvo vnitra o náhradu za škody způsobené vyhlášeným nouzovým stavem, vycházím ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). Konkrétně z § 36 Náhrada škody, kde je psáno: (1) Stát je povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními a cvičeními (§ 39 odst. 4) prováděnými podle tohoto zákona. Této odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud se prokáže, že poškozený si způsobil škodu sám. USC je podle definice právnická osoba, ztráta u doplňkové činnosti školní jídelny je v příčinné souvislosti s vyhlášeným krizovým opatřením podle krizového zákona (navíc, žádný z dotačních programů vyhlášených Vládou ČR neumožňuje žádat USC o tyto peníze). ŠJ si škodu nezpůsobila sama. (2) Náhrada věcné škody vzniklé při činnosti orgánů provádějících krizová opatření nebo při uloženém poskytnutí věcných prostředků se poskytuje podle právních předpisů platných v době vzniku škody. (4) Peněžní náhradu poskytne ten orgán krizového řízení, který nařídil krizové opatření nebo cvičení, při němž anebo v jehož důsledku vznikla škoda či újma. Tady by se dle zákona mělo jednat o Ministerstvo vnitra a žádat by měl USC. (5) Nárok na náhradu škody s uvedením důvodů uplatňuje právnická nebo fyzická osoba písemně u příslušného orgánu krizového řízení do 6 měsíců od doby, kdy se o škodě dozvěděla, nejdéle do 5 let od vzniku škody, jinak právo zaniká. Orgán krizového řízení může v případech hodných zvláštního zřetele přiznat náhradu škody i po uplynutí termínu k podání žádosti nebo i bez podání žádosti, ale nejdéle do 5 let od vzniku škody. ŠJ by měla vyčíslit ztrátu za vyhlášený nouzový stav na jaře tohoto roku.

Odpověď