Vzdělávání zaměstnanců

S účinností od 1. 9. 2023 se další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen „DVPP“) realizuje prostřednictvím „forem“ (demonstrativní výčet uvádí § 24 odst. 4 zákona o pedagogických pracovnících). - - DVPP vedoucí ke zvýšení či prohloubení kvalifikace a jeho financování, akreditace MŠMT.
Vydáno: 06. 07. 2023
 • Článek
Trauma je slovo, které se v posledních měsících skloňuje především ve spojitosti s těmi, kdo přichází ze zemí zasažených válkou. Mezi našimi žáky jsou ale také ti, kteří mohou být ohroženi domácím násilím či jinými negativními a traumatickými zkušenostmi. Chování takových žáků může okolí vnímat jako nepochopitelné, až náročné.
Vydáno: 13. 06. 2023
 • Článek
Změny za období květen 2023 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz Sbírka zákonů Zdroj: www.mvcr.cz Vyhláška č. 102/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 101/2022 Sb., o...
Vydáno: 23. 05. 2023
 • Článek
Vybíráte kurz pro vyučující a další pracovníky školy, anebo pro žáky a žákyně? Nabídka je velmi pestrá. Pozvánek na webináře i prezenční setkání, programy „na míru“ a nabídek konzultací máte jistě v mailové schránce desítky. Ale jak si vybrat a jak poznat kvalitní službu?
Vydáno: 18. 04. 2023
 • Článek
Na následujících řádcích se blíže podíváme na to, jak metodika Dobrý začátek® ovlivňuje osobnostní nastavení samotného pedagoga, mění jeho zaběhnuté modely myšlení směrem k pozitivnímu nastavení, pomáhá mu opouštět každodenní rutinu, stereotypy a zažitá schémata v chování, vede ho k proaktivnímu jednání a také k reflektování situací ve třídě.
Vydáno: 21. 03. 2023
Jak rozumět § 24 odst. 7 školského zákona: „K dalšímu vzdělávání uvedenému v odstavci 4 písm. b) pedagogickým pracovníkům přísluší volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody nebo účast pedagogického pracovníka na dalším vzdělávání podle odstavce 1 nebo 2...“? Znamená to, že pokud se pedagog účastní DVPP dle bodu 1 nebo 2, tak se mu o to krátí volno v rámci samostudia, nebo mu vůbec nepřísluší? 
Vydáno: 22. 02. 2023
 • Článek
Tématu kariérového poradenství je v tomto časopise věnován prostor poměrně často. V České republice ale doposud chybí základní nastavení kvality této služby a ve vzdělávání není legislativně ukotvena profese kariérového poradce.
Vydáno: 13. 12. 2022
 • Článek
Operační program Jan Amos Komenský přinesl, zdá se že bez větší pozornosti pedagogické veřejnosti, nenápadnou, ale podstatnou změnu v čerpání finančních prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Jen pozorní čtenáři si všimli, že se v šablonách Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ nachází věta: „Vzdělávání je možné realizovat formou akreditovaných i neakreditovaných kurzů nebo vzdělávacích programů, stáží, nebo formou supervize/mentoringu/koučinku.“
Vydáno: 22. 11. 2022
 • Článek
V rámci série Inspirující učitelé Česka vyzvalo hnutí Otevřeno studenty a studentky středních škol, aby napsali svůj pohled na učitelství. Tento článek je jedním ze série pěti vítězných úvah, ve kterých se dozvíte, jak učitelství vnímá dnešní mladá generace. Blýská se nám v našem vzdělávání na lepší časy?
Vydáno: 16. 11. 2022
 • Článek
Ne každý učitel má svou cestu naplánovanou už od mládí. Jsou i tací, kteří se ke svému povolání dostanou jako „slepý k houslím“. Možná i vás život stále překvapuje tím, co vám chystá, a možná vám následující příběh bude připadat blízký…
Vydáno: 23. 09. 2022
 • Článek
Téměř 30 000 dětí získalo pozitivní vztah k pohybu díky celorepublikovému projektu Děti na startu (DNS). Letos slaví 10 let od svého vzniku a za tuto dobu se do něj zapojilo 285 středisek ve všech krajích ČR. Kurzy probíhají pod vedením odborně vyškolených trenérů a instruktorů ve školách, družinách, kroužcích, sportovních klubech i v mateřských školách.
Vydáno: 23. 09. 2022
 • Článek
Na letní škole projektu Pomáháme školám k úspěchu v Hustopečích se sešlo 80 pedagogů z celé České republiky. Stěžejním tématem workshopů a diskusí v pětidenním programu byly dlouhodobé plány na rozvoj gramotností u žáků, které by jim umožňovaly větší sebeřízení při učení.
Vydáno: 23. 09. 2022
 • Článek
V posledních letech jsem na stránkách Speciálu pro ZUŠ publikoval několik textů o projektu „Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti“, o vzdělávání pedagogů, o projektech z Šablon II v OP VVV nebo o výuce žáků z Ukrajiny na ZUŠ.
Vydáno: 20. 09. 2022
 • Článek
V prosinci 2020 organizace Učitel naživo a Otevřeno iniciovaly historicky první setkání vzdělavatelů učitelů s cílem propojit – napříč institucemi a regiony – ty, kteří se věnují vzdělávání budoucích učitelů, a podpořit tak spolupráci mezi nimi. Blanka Vaculík Pravdová v článku Komunita vzdělavatelů učitelů – platforma pro ty, kteří se podílejí na profesní přípravě budoucích učitelů (Řízení školy 2/2021) popsala důvody, které vedly k této iniciativě. Od onoho prvního setkání v online prostředí uplynulo již mnoho měsíců a my teď už můžeme mluvit o existenci Komunity vzdělavatelů budoucích učitelů (KVBU), která má jasně vymezené směřování a hodnoty a reaguje na potřebu vysokoškolských pedagogů a učitelů z praxe vzájemně spolupracovat a podporovat se nad rámec vlastní fakulty, diskutovat aktuální témata a sdílet příklady dobré praxe.
Vydáno: 20. 09. 2022
 • Článek
Mou jedinou vzpomínkou na výuku chemie na základní škole je situace, kdy mě společně s jednou spolužačkou poslal vyučující do chemického kabinetu něco uklidit. Nám se samozřejmě moc nechtělo, v rámci ušetření času jsme tedy začaly jednotlivé lahvičky rovnou vyplachovat a uklízet do poliček. To, že některé látky reagují s vodou, jsme zažily v přímém přenosu. Docela fatálně. Z kabinetu se do celé školy rozšířily výpary a všichni se museli evakuovat na hřiště. Nikomu se nic nestalo. Pro mě i mé spolužáky to byl takový malý experiment. Vzrušující i zajímavý. Ale jediný, bohužel. Ještě že jsou tu teď nově vzniklá chemická centra. Ta experimenty do škol vrací. Žáci je provádí společně s učiteli. Zábavnou formou a hlavně bezpečně. Jak? To si přečtěte v rozhovoru s jejich iniciátorkou, paní Mgr. Renátou Ottovou.
Vydáno: 23. 08. 2022
 • Článek
Projekt společnosti Člověk v tísni – online kurz S asistenty k lepší škole – se zaslouženě probojoval mezi deset finalistů ceny EDUína 2021. O kurzu samotném a také o možnostech pomoci dětem s nedostatečnou podporou ze strany rodiny jsme si povídali s lektorkami Adélou Lábusovou a Alexandrou Petrů.
Vydáno: 19. 04. 2022
Učitelé i ředitelé tráví poměrně dost vzácného času tím, že se vzdělávají. Neobejdou se bez toho, protože požadavky společnosti na vybavenost občanů se proměňují velkým tempem, a mění se i samy děti. Vzdělávací politika při snaze o zvýšení kvality vzdělávání zavádí do systému novinky a potřebuje se postarat především o to, aby je přijali pedagogové, kteří je mají realizovat.
Vydáno: 30. 09. 2021
Prohlubování odborné kvalifikace, pravidelné setkávání s kolegy, sdílení zkušeností a vzájemná podpora, to jsou hlavní cíle učících se komunit učitelů. Tyto skupiny pomáhají pedagogům se změnami, které mají potenciál býti trvalými. Důraz je kladen na pozvolné zavádění formativního hodnocení a jeho pevné začleňování do již existujících rutinních postupů.
Vydáno: 26. 11. 2020
Pedagogických pracovník předává dětem / žákům znalosti a dovednosti podle školního vzdělávacího programu s důrazem na jejich využití v praktickém životě. Aby mohl do své práce zahrnovat nové poznatky, musí sledovat aktuální trendy a tedy se neustále vzdělávat. Zatímco termín vzdělávání (pedagogická literatura) zahrnuje především odborné poznatky v daném oboru, termín rozvoj (zákoník práce, ziskové organizace) má širší význam a kromě odborných znalostí klade důraz i na osobnost vzdělávaného.
Vydáno: 16. 08. 2019
Úspěšný učitel se učí od svých žáků
Vydáno: 29. 04. 2019