Mimořádná opatření

Otázka: Po zápise do jedné třídy 1. ročníku nám zůstávají do naplnění kapacity třídy 25 žáků 3 místa volná. Už teď ale víme, že k mimořádnému zápisu přijde 5 dětí, které uprchly z Ukrajiny před válkou. Jak máme postupovat při jejich zápise, když od zřizovatele víme, že školy v okolí (máme společného zřizovatele) už nemají pro budoucí prvňáčky místo, maximálně občas někdo jedno, více však ne. Stejně jsme na tom i v ostatních třídách na 1. i 2. stupni.
Vydáno: 11. 05. 2022
Vzhledem k vysokým počtům uprchlíků přicházejících do ČR může v exponovaných oblastech nastávat situace, kdy nebudou stačit kapacity ubytovacích zařízení pro ukrajinské uprchlíky a bude nutné využít prostor škol, např. tělocvičny, v rámci civilního a nouzového plánování. Přinášíme základní doporučení k organizačnímu zajištění včetně vzoru provozního řádu. Více viz zbytek doporučení.
Mimořádné vzdělávání distančním způsobem a mimořádné ředitelské volno
V poslední době mnoho ředitelů a učitelů ráno otevře e-mailovou nebo datovou schránku a v ní naleznou několik právních stanovisek, výzev k ukončení dělení na očkované a neočkované a jsou upozorněni, že páchají trestné činy a bude na ně podáno trestní oznámení. Jak se k těmto dopisům postavit?
Vydáno: 04. 01. 2022
Mimořádné opatření č.j. MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN účinné od 1.11.2021 (dále jen „Mimořádné opatření“) stanovuje povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest, typicky respirátor, ve všech vnitřních prostorách. Tato povinnost se tak vztahuje i na osoby vstupující do škol, tedy na všechny žáky, učitele, rodiče nebo veřejnost. Z povinnosti nosit respirátor stanovuje Mimořádné opatření několik výjimek.
Vydáno: 01. 11. 2021
S každým novým opatřením Ministerstva zdravotnictví, zpřísněním aktuálních podmínek, obdrží mnoho škol zprávy od rodičů. Rodiče v nich požadují, aby jejich dítě bylo vyjmuto z nějaké povinnosti, která na žáky škol v té době dopadá. Typicky se rodiče domáhají, aby se jejich děti nemusely testovat na covid-19 nebo aby nemusely nosit ochranu dýchacích cest. V těchto zprávách uvádějí, že školy porušují zákony včetně základních lidských práv, když dodržování hygienických povinností od žáků vyžadují. Často se odvolávají na stanoviska právníků nebo odborných organizací.
Vydáno: 25. 10. 2021
Od začátku července platí, že všichni zaměstnanci musí hlásit svému zaměstnavateli, zda byli v posledních 14 dnech na dovolené v zahraničí. Zaměstnavatel pak nevpustí zaměstnance do zaměstnání, pokud nesplňují podmínky stanovené v opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 20599/2020-104/MIN/KAN.
Vydáno: 19. 08. 2021
Advokátka Jana Zwyrtek-Hamplová připravila pro rodiče vzor dopisu, jak mohou po škole žádat, aby jejich dítě docházelo do školy bez povinnosti preventivního testování a bez ochrany dýchacích cest. V tomto dopise požaduje, aby školy rodičům sdělily „z jaké části opatření MZ ČR dovozujete pravomoc školy a osoby učitele přikazovat nosit roušky, přikazovat provádět si testy a z jaké části opatření dovozujete pravomoc školy, spadající pod ministerstvo školství, odmítnout plnit svůj základní úkol, kterým je vzdělávání, a to na základě opatření ministerstva zdravotnictví“. Níže uvádíme způsoby, jak mohou školy na tento a obdobné dopisy reagovat.
Vydáno: 02. 06. 2021
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví upravující povinnost preventivního antigenního testování požadují, aby škola dodržela následující postupy:
Vydáno: 24. 05. 2021
Po vyhlášení ukončení nouzového stavu se započne počítat lhůta 30 a 90 dnů pro provedení vstupních a periodických pracovnělékařských prohlídek („PLP“) a lhůty pro vydání zdravotních průkazů (ZP). 
Vydáno: 01. 05. 2021
Může se na straně zaměstnance vyskytnout překážka v práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let, vykonává-li tento jedno z povolání uvedených v čl. I odst. 14 mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení činnosti škol, v týdnu, kdy není umožněna prezenční přítomnost jeho dítěte ve škole?
Vydáno: 12. 04. 2021
Cílem tohoto dokumentu je poukázat na možné důsledky jednání školy a jejího ředitele, pokud se rozhodne mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví dodržovat (a tedy testovat a nosit ochranu dýchacích cest), nebo se naopak rozhodne umožnit prezenční výuku bez testů a bez roušek1. Je třeba vzít v potaz, že každá situace se bude posuzovat individuálně a závěry upravují pouze směry, jak se může situace vyvinout. Soudy, krajské hygienické stanice, policie nebo zřizovatel mohou situaci vyhodnotit jinak. Rozbor je rozdělen do dvou částí. Část A upravuje situaci, kdy škola dodržuje povinnosti z mimořádného opatření. Část B upravuje situaci, kdy škola nedodržuje povinnosti z mimořádného opatření.
Koordinátorem testování je jmenován/a ……………………………………… Škola používá samotestovací sady antigenních rychlotestů …………………………
Vydáno: 10. 04. 2021
Testování žáků od 12. 4. 2021 bude prováděno na základě mimořádného opatření MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021. Ministerstvo zdravotnictví, na základě § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, tímto opatřením přikazuje školám až na výjimky testovat žáky na přítomnost onemocnění COVID-19. Školy musí následně informace o provedených testech evidovat a předávat do systému COVID forms App v rámci projektu Chytrá karanténa.
Vydáno: 07. 04. 2021
Online vzdělávání se dnes již stalo nedílnou součástí školní praxe, ať už v jakékoli formě. Většina škola začala obratem řešit technologické předpoklady, organizační řešení a opravdu jen v několika málo případech zbylo trochu času na správné nastavení všech služeb v závislosti na platné legislativě. Podívejme se na některé z nich trochu blíže. MŠMT zveřejnilo manuál k online vzdělávání (https://www.msmt.cz/file/53583_1_1/), ale ani v tomto materiálu nejsou vydefinovány podmínky, které by měly být definovány ve vazbě na nařízení GDPR a zákon č. 110/2019 Sb.
Vydáno: 14. 02. 2021