Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?

Vydáno:

S každým novým opatřením Ministerstva zdravotnictví, zpřísněním aktuálních podmínek, obdrží mnoho škol zprávy od rodičů. Rodiče v nich požadují, aby jejich dítě bylo vyjmuto z nějaké povinnosti, která na žáky škol v té době dopadá. Typicky se rodiče domáhají, aby se jejich děti nemusely testovat na covid-19 nebo aby nemusely nosit ochranu dýchacích cest. V těchto zprávách uvádějí, že školy porušují zákony včetně základních lidských práv, když dodržování hygienických povinností od žáků vyžadují. Často se odvolávají na stanoviska právníků nebo odborných organizací.

Související dokumenty

Pracovní situace

Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
ČSSZ: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Jak reagovat na výzvy ohledně covidu-19, které ředitelé nalézají v datových a e-mailových schránkách
Nástup do práce - znovu otevření škol v době mimořádných opatření
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Zákonný zástupce
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Stanovisko k nutnosti mít souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely testování žáků od 12. 4. 2021
Manuál k testování žáků a zaměstnanců (testy Lepu Medical)
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Kdo nese odpovědnost, pokud se při testování podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví něco pokazí?
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 1. do 10. září 2021 v souvislosti s pandemií covid-19
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním

Poradna

Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka
Pracovní náplň
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
Míra vzdělávací povinnosti
FKSP a očkování
Počet žáků ve třídě
Platový tarif vedení školy
Provoz MŠ
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá pedagogická činnost

Zákony

94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů