Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?

Cílem tohoto dokumentu je poukázat na možné důsledky jednání školy a jejího ředitele, pokud se rozhodne mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví dodržovat (a tedy testovat a nosit ochranu dýchacích cest), nebo se naopak rozhodne umožnit prezenční výuku bez testů a bez roušek1. Je třeba vzít v potaz, že každá situace se bude posuzovat individuálně a závěry upravují pouze směry, jak se může situace vyvinout. Soudy, krajské hygienické stanice, policie nebo zřizovatel mohou situaci vyhodnotit jinak. Rozbor je rozdělen do dvou částí. Část A upravuje situaci, kdy škola dodržuje povinnosti z mimořádného opatření. Část B upravuje situaci, kdy škola nedodržuje povinnosti z mimořádného opatření.

Související dokumenty

Pracovní situace

Kdo nese odpovědnost, pokud se při testování podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví něco pokazí?
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Manuál k testování žáků a zaměstnanců (testy Lepu Medical)
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 1. do 10. září 2021 v souvislosti s pandemií covid-19
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je potvrzena nákaza virem Covid 19 u rodinného příslušníka žáka/zaměstance školy?
Jak má postupovat ředitel školy v případě, že učitel odmítne nosit roušku?
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Připravenost školy nebo školského zařízení na řešení krizových situací
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Informace k provozu škol a školkých zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání
Stanovisko k nutnosti mít souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely testování žáků od 12. 4. 2021

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka
Pracovní náplň
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Počet žáků ve třídě
Provoz MŠ
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Vracení úplaty
Žák v zahraničí
AG testy
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Podnapilý rodič
Kurzy

Zákony

94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
40/2009 Sb. trestní zákoník
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)