Veřejné zakázky

Původně již v letošním roce měla být Parlamentem ČR projednána a schválena tzv. „velká novela“ zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).1) Jednalo se (a stále se jedná) o komplexní novelu ZZVZ po více než třech letech od jeho účinnosti, která se mimo jiné zásadním způsobem dotkne i způsobu nákupu potravin, byť jen u těch zadavatelů, kteří budou povinni veřejné zakázky na tento druh komodity zadávat v nadlimitním režimu. V tomto ohledu se budoucí novela dotkne především státních školských stravovacích zařízení2), které utratí za nákup potravin v objemu alespoň cca 3,5 milionů Kč bez DPH ročně, a obecních, resp. krajských, školských stravovacích zařízení3), které utratí za nákup potravin v objemu alespoň cca 5,5 milionů Kč bez DPH ročně.
Vydáno: 01. 01. 2022
Škola zjistí, zda plánovaná veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu na základě stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Škola (zadavatel) tedy musí stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, i když předpokládá, že se bude jednat o hodnotu veřejné zakázky malého rozsahu, kterou bude zadávat mimo režim zákona o veřejných zakázkách.
Vydáno: 01. 04. 2013
Zjednodušené podlimitní řízení musí být zahájeno. Ustanovení zákona o veřejných zakázkách, která upravují zahájení zjednodušeného podlimitního řízení, jsou následující:
Vydáno: 01. 04. 2013
Výzva k podávání nabídek a prokazování kvalifikace musí obsahovat lhůtu a místo pro podávání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nesmí být u podlimitních veřejných zakázek kratší než 15 dnů ve zjednodušeném podlimitním řízení.
Vydáno: 01. 04. 2013
Dříve, než se začnou otevírat obálky s nabídkami, ustanoví veřejný zadavatel nejméně tříčlennou komisi pro otevírání obálek. Pokud tak veřejný zadavatel stanoví, je komisí pro otevírání obálek hodnotící komise.
Vydáno: 01. 04. 2013
Posouzení nabídek nelze zaměňovat s hodnocením nabídek. Pouze ty nabídky, které vyhoví požadavkům posouzení, postupují do další fáze a jsou hodnoceny. Při posuzování hodnotící komise přezkoumává formální i obsahovou stránku nabídky. Přezkoumání spočívá ve zjišťování souladu, nebo nesouladu dokumentů, které jsou součástí nabídky:
Vydáno: 01. 04. 2013
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle hodnotících kritérií uvedených v zadávacích podmínkách. Je-li základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky, je hodnotící komise povinna hodnotit nabídky a stanovit jejich pořadí podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich vah.
Vydáno: 01. 04. 2013
Rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky může pouze zadavatel, nikoli hodnotící komise. Nevylučuje se však, aby ten, kdo jedná jménem zadavatele, byl současně členem hodnotící komise. Nejvhodnější nabídka se vybírá podle kritérií stanovených již ve výzvě o zahájení zadávacího řízení.
Vydáno: 01. 04. 2013
Vydáno: 01. 04. 2013
Ne každé zadávací řízení musí být ukončeno uzavřením smlouvy. § 84 zákona o veřejných zakázkách dává zadavateli možnost a někdy i povinnost zrušit zadávací řízení. Výčet důvodů možného a povinného zrušení zadávacího řízení uvedený v § 84 zákona o veřejných zakázkách je taxativní. Pokud by zadavatel zrušil zadávací řízení v rozporu s tímto §, dopustil by se správního deliktu (§ 120 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách).
Vydáno: 01. 04. 2013
Podle § 85 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách má zadavatel povinnost vypracovat písemnou zprávu o veřejné zakázce, a to jak v případě, že byla uzavřena smlouva podle § 82 zákona o veřejných zakázkách, tak i v případě, že zadávací řízení bylo zrušeno podle § 84 zákona o veřejných zakázkách.
Vydáno: 01. 04. 2013
Vypisování veřejných zakázek se řídí právně platnou legislativou, se kterou je nejlépe obeznámen/a ekonom/ka školy. Každý dotační titul má navíc svá vlastní pravidla, která musí příjemce dotace splnit. Při vypisování veřejných zakázek bude proto ICT správce spolupracovat se školní ekonomkou / školním ekonomem, hospodářkou/hospodářem i vedením školy. Tvorbu zadávacích podmínek pro ICT vybavení navíc ICT správce konzultuje také s ICT metodikem, který může mít důležité poznámky pro implementaci ICT vybavení do samotné výuky.
Vydáno: 14. 01. 2013