Veřejné zakázky - základní pojmy

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Vyhlášky

133/2012 Sb. o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

Nařízení vlády

77/2008 Sb. o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu

Pracovní situace

Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky
Zahájení zadávacího řízení: písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
Podávání nabídek
Otevírání obálek
Posuzování nabídek
Hodnocení nabídek
Výběr nejvhodnější nabídky
Uzavření smlouvy
Zrušení zadávacího řízení
Písemná zpráva zadavatele
Námitky proti postupu zadavatele; správní delikty
Nákup a vyřazování techniky
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Reforma financování střední školy
Reforma financování regionálního školství – nepedagogická práce v subjektu vykonávajícím více druhů škol