Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy

Následujícím rozborem finančních prostředků, které jsou základní a mateřské škole zřízené krajem, obcí nebo svazkem obcí (dále jen „základní škola“, „mateřská škola“) přiděleny ze státního rozpočtu. Autorky navazují na články věnované PHmax základní a mateřské školy publikované v Pracovní situaci "Reforma financování" (a dále v časopisech Řízení školy č. 6/2019 a Speciálu pro MŠ 3/2019.1))

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Pracovní situace

Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Reforma financování střední školy
Šablony od A do Z
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
První kroky při vymáhání dlužného školného
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Platby za pomůcky v MŠ
Využití účetnictví k finančnímu řízení
OP JAK
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Reforma financování regionálního školství – nepedagogická práce v subjektu vykonávajícím více druhů škol
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Bezplatné poskytování učebnic
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Sloučení škol
Akce v mateřské škole přes noc
Tandemová výuka
Přijetí cizince do základní školy
FKSP
ONIV
Dotace
Pracovní sešity
FKSP
FKSP
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Předškolák a očkování
FKSP a Flexi passy
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD