Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání

Vydáno:

Ustanovení § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, uvádí případy povinného osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání. Uvedené ustanovení se vztahuje pouze na veřejné školy, tj. na školy zřízené státem, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.

Související dokumenty

Zákony

111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
108/2006 Sb. o sociálních službách
359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Pracovní situace

První kroky při vymáhání dlužného školného
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Ukončení docházky do MŠ v průběhu měsíce z důvodu nástupu na jinou MŠ - povinnost uhradit školné
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Platby za pomůcky v MŠ
Bezplatné poskytování učebnic
Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Požadavky na vedení účetnictví
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole
Stanovení úplaty a prominutí úplaty za předškolní vzdělávání
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Náhrada škody dle nového občanského zákoníku
Sazebník úhrad podle zákona č. 106/1999 Sb.
Vnitřní směrnice o provedení inventarizace
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ