Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání

Ustanovení § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, uvádí případy povinného osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání. Uvedené ustanovení se vztahuje pouze na veřejné školy, tj. na školy zřízené státem, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.

Související dokumenty

Pracovní situace

První kroky při vymáhání dlužného školného
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Ukončení docházky do MŠ v průběhu měsíce z důvodu nástupu na jinou MŠ - povinnost uhradit školné
Bezplatné poskytování učebnic
Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Požadavky na vedení účetnictví
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Platby za pomůcky v MŠ
Stanovení úplaty a prominutí úplaty za předškolní vzdělávání
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole
Sazebník úhrad podle zákona č. 106/1999 Sb.
Náhrada škody dle nového občanského zákoníku
Vnitřní směrnice o provedení inventarizace
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?

Poradna

Přijetí dítěte do MŠ
Snížení úplaty za školní družinu
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí
Vzdělávání předškoláků mimo MŠ
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Dítě se zlomenou rukou v MŠ
Adaptační období v MŠ a bezpečnost
Akce v mateřské škole přes noc
Kalkulace úplaty
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru

Zákony

111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
108/2006 Sb. o sociálních službách
359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
500/2004 Sb. správní řád

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Vzory