Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník
2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky

Pracovní situace

Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
První kroky při vymáhání dlužného školného
Ukončení docházky do MŠ v průběhu měsíce z důvodu nástupu na jinou MŠ - povinnost uhradit školné
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ
Bezplatné poskytování učebnic
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Stanovení úplaty a prominutí úplaty za předškolní vzdělávání
Stravování „cizích strávníků“
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Elektronická evidence tržeb (EET) – praktické příklady „kdy a co evidovat“
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
Rozsah sestavení účetní závěrky
Etapy účetní závěrky
Uzavírání účetních knih – základní účetní postupy v souvztažnostech
Další požadavky na části ÚZ
Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Zjišťované závady v postupech zpracování a vykazování údajů ÚZ
Vedení účetnictví škol – příspěvkových organizací

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dobrovolnická práce
Vedoucí kuchařka
Přímá pedagogická činnost
Ukončení předškolního vzdělávání
Doplňková činnost
Odklad
Školní klub
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Soukromá škola - stravování
Účtování
Změna ředitele v soukromé škole
Ubytování v internátu
Kalkulace úplaty
Výuka Aj
IT technika do výuky a nákup z dotace
Registr smluv