Přímá pedagogická činnost

Plné znění otázky

Prosím o radu ohledně překrývání přímé pedag. činnosti u učitelek MŠ. V MŠ máme dvě třídy - provoz od 6,00 do 16,00 hod.

I.třída - jsou děti předškolní - p.uč. se překrývají 2,5 hod.                                                                                                                                 II.třída jsou menší děti a p.uč. by se chtěly překrývat více než 2,5 hod., aby na hlavní dopolední činnost byly obě.

Setkávám se s různými interpretacemi a nevím, co je správné. Je mi jasné, že nesmíme přesáhnout PH max. Je ale možné, aby se provoz ve II. třídě zkrátil např. od 7 do 15 hod. a p.uč. se překrývaly 3 nebo 3,5 hod.?

Odpověď ze dne   20. 05. 2021

Doba provozu

Délku doby provozu v rámci určitého druhu provozu určuje ředitel školy dle § 164 odst. 1 písm. a) školského zákona.

Je zřejmé, že přitom bere v potaz (mimo jiné) efektivní čerpání mzdových prostředků. Zejména z tohoto důvodu je možné, aby v rámci jednoho druhu provozu měly různé třídy různé délky provozu.

Kromě PHmax by měl ředitel vzít v potaz také dohodu, kterou uzavřel se zákonným zástupcem dítěte podle § 1a odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Podle uvedeného ustanovení platí: Ředitel mateřské školy písemně dohodne se zákonným zástupcem dítěte docházku dítěte do mateřské školy.

Je tedy nutné postupovat tak, aby i při různých délkách provozu tříd ředitel školy respektoval dohodu uzavřenou se zákonným zástupcem dítěte.

Překrývání přímé pedagogické činnosti

O překrývání přímé pedagogické činnosti rozhoduje zaměstnavatel, který určuje začátek a konec směny pedagogického pracovníka, resp. začátek a konec přímé pedagogické činnosti konané v rámci směny. V případě např. příspěvkové organizace takto rozhoduje ředitel jako statutární orgán příspěvkové organizace.

Na základě Opatření ministra MŠMT, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ze dne 22. prosince 2017 se od 1. 1. 2018 změnil Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mimo jiné v bodě 7.6.

Od 1. 1. 2018 se v bodě 7.6. Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání stanoví následující:

Odpověď