Bezplatné poskytování učebnic

Vydáno:

Vzdělávání je v souladu s ústavou založeno na rovném přístupu bez ohledu na majetek nebo jiné postavení a na zásadě bezplatného základního a středního vzdělávání státních občanů České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ve školách, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí. Toto právo vychází z Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky. Listina v čl. 33 uvádí, že každý má právo na vzdělání. Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách.

Související dokumenty

Pracovní situace

Platby za pomůcky v MŠ
První kroky při vymáhání dlužného školného
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Požadavky na vedení účetnictví
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Sazebník úhrad podle zákona č. 106/1999 Sb.
Náhrada škody dle nového občanského zákoníku
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Vnitřní směrnice o provedení inventarizace
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Zákonný zástupce
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy

Poradna

FKSP
FKSP
ONIV
Dotace
Výuka Aj
Pracovní sešity
FKSP
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
FKSP a Flexi passy

Zákony

2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky