Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte

Vydáno:

Nárok na informace o průběhu vzdělávání dítěte mají oba rodiče. Škola by tak s nimi měla komunikovat rovnocenně a nediskriminačně. To vyplývá jak z úpravy rodičovské odpovědnosti v občanském zákoníku, tak ze školského zákona. Není stanoven způsob, jakým škola informace rodičům poskytuje. Může se jednat typicky o třídní schůzky, individuální konzultace nebo poskytnutí přihlašovacích údajů do systému elektronické klasifikace. Obecně platí, že škola musí rodiči informace poskytnout. Přestože rodičovská odpovědnost zaniká zletilostí dítěte (18 let), podle § 21 školského zákona právo rodiče na informace o vzdělávání zletilého žáka/studenta nadále trvá v případě, že vůči němu plní vyživovací povinnost. Výjimkou jsou situace, kdy je rodič omezen na rodičovské odpovědnosti, jeho rodičovská odpovědnost je pozastavena nebo jí je zbaven.

Související dokumenty

Zákony

89/2012 Sb. občanský zákoník
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Zákonný zástupce
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Neshoda rodičů a přijímání ke vzdělávání
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Základní stavební prvky komunikace s rodiči
Spolupráce rodiny a školy
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Komunikační strategie školy - šablony
Odvoz nezletilého žáka policií ze školy bez souhlasu rodičů
ČSSZ: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení
Volba ZŠ a postup v případě neshody rodičů

Poradna

Výuka Aj
Kurzy
Problémy ve třídě
Podnapilý rodič
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Ukončení předškolního vzdělávání
Žák v zahraničí
Výkaz práce
Odpovědnost
Povinné předškolní vzdělávání
Poskytnutí informací třetí osobě
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz