Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte

Vydáno:

Nárok na informace o průběhu vzdělávání dítěte mají oba rodiče. Škola by tak s nimi měla komunikovat rovnocenně a nediskriminačně. To vyplývá jak z úpravy rodičovské odpovědnosti v občanském zákoníku, tak ze školského zákona. Není stanoven způsob, jakým škola informace rodičům poskytuje. Může se jednat typicky o třídní schůzky, individuální konzultace nebo poskytnutí přihlašovacích údajů do systému elektronické klasifikace. Obecně platí, že škola musí rodiči informace poskytnout. Přestože rodičovská odpovědnost zaniká zletilostí dítěte (18 let), podle § 21 školského zákona právo rodiče na informace o vzdělávání zletilého žáka/studenta nadále trvá v případě, že vůči němu plní vyživovací povinnost. Výjimkou jsou situace, kdy je rodič omezen na rodičovské odpovědnosti, jeho rodičovská odpovědnost je pozastavena nebo jí je zbaven.

Související dokumenty

Pracovní situace

Zákonný zástupce
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Neshoda rodičů a přijímání ke vzdělávání
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Spolupráce rodiny a školy
Základní stavební prvky komunikace s rodiči
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
ČSSZ: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Sdružení rodičů a přátel školy podle nového občanského zákoníku

Poradna

Výuka Aj
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Ukončení předškolního vzdělávání
Žák v zahraničí
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Odpovědnost
Poskytnutí informací třetí osobě
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon
Problémy ve třídě
Podnapilý rodič
Kurzy
Možnost hradit část dalšího vzdělávání z ONIV

Zákony

89/2012 Sb. občanský zákoník
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)