Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro mateřské školy doporučení k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu. Cílem je formulovat vhodné řešení této krizové situace, které by bylo jak v souladu s právními předpisy, tak co nejméně stresující pro dítě.

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
89/2012 Sb. občanský zákoník

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Pracovní situace

Zákonný zástupce
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Komunikační strategie školy - šablony
ČSSZ: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení
Základní stavební prvky komunikace s rodiči
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Volba ZŠ a postup v případě neshody rodičů
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Spolupráce rodiny a školy
Neshoda rodičů a přijímání ke vzdělávání
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě