Vztah rodičů a školy pohledem práva

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Zákonný zástupce
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Spolupráce rodiny a školy
Základní stavební prvky komunikace s rodiči
Neshoda rodičů a přijímání ke vzdělávání
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Odvoz nezletilého žáka policií ze školy bez souhlasu rodičů
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Komunikační strategie školy - šablony
Sdružení rodičů a přátel školy podle nového občanského zákoníku
Základní povinnosti rodičů (zákonných zástupců) podle školského zákona

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Poskytnutí informací třetí osobě
Podnapilý rodič
Kurzy
Odpovědnost

Zákony

89/2012 Sb. občanský zákoník
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vzory