Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)

Vydáno:

O předávání informací o žákovi zákonným zástupcům obvykle pochybnosti nepanují. Objevuje se ale otázka, zda je možné informace poskytnout i novému partnerovi rodiče, který se informací domáhá s odkazem na § 885 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Související dokumenty

Zákony

89/2012 Sb. občanský zákoník
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Zákonný zástupce
Strategické řízení a plánování v digitální škole
ČSSZ: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
GDPR - pro školy
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
Souhlas nezletilých z hlediska zákona o ochraně osobních údajů
Zpřístupňování osobních údajů učitelů na webových stránkách školy
Předávání osobních údajů žáků při jeho přestupu na jinou školu
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Ochrana osobních údajů
Zveřejňování fotografií