Spolupráce rodiny a školy

Vydáno:

V neposlední řadě je třeba zdůraznit povinnost zákonných zástupců žáků dostavit se na vyzvání ředitele do školy a osobně se zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se výchovy a vzdělávání dítěte. Jde o nástroj bezprostřední spolupráce školy s rodinou, který přichází ke slovu ve chvíli, kdy jiné způsoby komunikace selhaly nebo se ukázaly neúčinnými. V běžných situacích komunikuje škola se zákonnými zástupci prostřednictvím kontaktních údajů, které zákonní zástupci povinně dokládají do dokumentace školy (ust. § 28 odst. 2 školského zákona).

Související dokumenty

Pracovní situace

Zákonný zástupce
Základní stavební prvky komunikace s rodiči
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Komunikační strategie školy - šablony
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Informování zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Jak vytvořit správně online „rodičák“?
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Manuál krizové komunikace
Sdružení rodičů a přátel školy podle nového občanského zákoníku
ČSSZ: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení

Poradna

Změna ředitele v soukromé škole
Podnapilý rodič
Kurzy
Uvolnění z výuky
Ukončení předškolního vzdělávání
Úvazek asistenta
Odpovědnost
Bezpečnost
Poskytnutí informací třetí osobě
Předávání agendy mezi bývalým a nastupujícím ředitelem

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
89/2012 Sb. občanský zákoník
40/2009 Sb. trestní zákoník
200/1990 Sb. o přestupcích