Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky

Vydáno:

Spolupráce ředitele základní a střední školy se zákonnými zástupci nezletilých žáků v souvislosti s vymezením formy, obsahu a pravidel použití žákovské knížky je shrnuta v následujícím schématu.

Související dokumenty

Pracovní situace

Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Zákonný zástupce
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Komunikační strategie školy - šablony
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Základní stavební prvky komunikace s rodiči
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Spolupráce rodiny a školy
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Informování zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
ČSSZ: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení
Volba ZŠ a postup v případě neshody rodičů
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Manuál krizové komunikace

Poradna

Poskytnutí informací třetí osobě
Výuka Aj
Výuka plavání a omluvenky
Nehodnocení
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Odpovědnost
Hodnocení v náhradním termínu
Náhrada druhého cizího jazyka
Rozsah a obsah hodnocení žáka
Hodnocení za 1. pololetí - nehodnocen

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)