75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Schválený:
75/2005 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. ledna 2005
o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
Změna: 273/2009 Sb.
Změna: 239/2015 Sb.
Změna: 195/2019 Sb.
Změna: 562/2020 Sb.
Změna: 125/2022 Sb.
Změna: 265/2023 Sb.
Vláda nařizuje podle § 23 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů:
 
§ 1
Rozsah působnosti
Toto nařízení se vztahuje na pedagogické pracovníky1) škol a školských zařízení (dále jen "škola") zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo"), krajem, obcí a dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství.
Rozsah hodin přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti
 
§ 2
(1) Rozsah hodin přímé pedagogické činnosti je stanoven v přílohách k tomuto nařízení. Není-li v přílohách k tomuto nařízení rozsah hodin přímé pedagogické činnosti pedagogického pracovníka stanoven, stanoví mu jej ředitel školy, a to nejvýše na 32 hodin týdně.
(2) Učiteli vyučujícímu všechny předměty v ročníku, ve kterém je počet hodin podle schválených školních vzdělávacích programů2) nižší než počet hodin přímé pedagogické činnosti stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, stanoví ředitel školy týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle schváleného školního vzdělávacího programu.
(3) Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti lze rozvrhnout nerovnoměrně na jednotlivé týdny tak, aby nebyl překročen průměrný stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti za období nejdéle 5 po sobě následujících měsíců.
(4) U právnické osoby, která vykonává činnost více druhů škol, se stanoví týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti ředitele školy podle vykonávané činnosti školy, u které je v příloze č. 1 k tomuto nařízení stanovena přímá pedagogická činnost nejnižší. Do počtu jednotek podle § 4 se řediteli školy započítávají všechny jednotky této právnické osoby.
(5) Pedagogický pracovník, který zastupuje vedoucího pedagogického pracovníka v plném rozsahu alespoň 4 po sobě následujících týdnů, vykonává od začátku pátého týdne přímou pedagogickou činnost v týdenním rozsahu stanoveném pro zastupovaného pedagogického pracovníka.
(6) Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanovený v příloze č. 1 k tomuto nařízení se zvyšuje o 1 hodinu, poskytuje-li pedagogický pracovník pedagogickou intervenci jako podpůrné opatření. Věta první se nepoužije u pedagogického pracovníka se sjednanou kratší než stanovenou týdenní pracovní dobou a u pedagogického pracovníka, pro kterého je týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanoven v rozpětí.
(7) Do týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti učitelů vyšších odborných škol může ředitel školy započítat až 3 hodiny konzultační činnosti týdně.
(8) Do týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti trenéra může ředitel školy započítat až 4 hodiny trenérské činnosti na soutěži žáků nebo studentů.
(9) Pedagogickému pracovníkovi základní umělecké školy, který vykonává činnost učitele individuální, skupinové nebo kolektivní výuky, stanoví ředitel školy týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle vykonávané činnosti, která u něj převažuje. V případě stejného podílu stanoví týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle výuky, u které je v příloze č. 1 k tomuto nařízení stanovena přímá pedagogická činnost nejnižší.
 
§ 3
(1) Učiteli vyučujícímu předmět v cizím jazyce ve škole, která na základě povolení ministerstva3) vyučuje vybrané předměty v cizím jazyce, může ředitel školy snížit rozsah přímé pedagogické činnosti až o 3 hodiny týdně. To neplatí pro výuku cizích jazyků.
(2) Učiteli - výchovnému poradci se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti
a) v základní a střední škole s počtem žáků
1. do 150 o 1 hodinu týdně,
2. do 250 o 2 hodiny týdně,
3. do 550 o 3 hodiny týdně,
4. do 800 o 4 hodiny týdně,
5. nad 800 o 5 hodin týdně,
b) v základní škole speciální s počtem tříd
1. do 7 o 1 hodinu týdně,
2. do 12 o 2 hodiny týdně,
3. nad 12 o 3 hodiny týdně.
(3) Učiteli - koordinátorovi v oblasti informačních a komunikačních technologií se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti s počtem žáků nebo studentů ve škole
a) do 50 o 1 hodinu týdně,
b) do 150 o 2 hodiny týdně,
c) do 300 o 3 hodiny týdně,
d) do 500 o 4 hodiny týdně,
e) nad 500 o 5 hodin týdně.
(4) Je-li pověřeno výkonem funkce koordinátora v oblasti informačních a komunikačních technologií nebo výchovného poradce více pedagogických pracovníků, sníží se každému z nich rozsah přímé pedagogické činnosti podle ředitelem školy přiděleného počtu žáků nebo tříd.
(5) Vykonává-li funkci koordinátora v oblasti informačních a komunikačních technologií nebo výchovného poradce ředitel školy, zástupce ředitele školy nebo vedoucí učitel praktického vyučování, sníží se jim týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle odstavců 2 a 3, nejvýše však do poloviny týdenního rozsahu stanoveného pro ředitele školy v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
 
§ 4
Počet jednotek rozhodný pro stanovení přímé pedagogické činnosti
Do počtu tříd rozhodného pro stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti se započítávají
a) třídy, studijní skupiny, oddělení, výchovné skupiny, speciálně pedagogické centrum a školní klub; třídy gymnázia se sportovní přípravou, do kterých jsou zařazeni pouze žáci tohoto oboru vzdělání, se započítávají dvojnásobně a
b) řediteli základní umělecké školy, konzervatoře, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a střední odborné školy s výtvarnými obory a jeho zástupci 24 vyučovacích hodin týdně jako jedna třída.
Rozsah přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování
 
§ 4a
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování se určí jako týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanovený podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení pro učitele, vychovatele, psychologa, speciálního pedagoga, trenéra nebo asistenta pedagoga snížený v rozsahu určeném ředitelem školy, nejvýše v počtu hodin stanoveném podle § 4b až 4g. Snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti podle § 4b až 4g se nevztahuje na zástupce ředitele školy pro odborný výcvik a vedoucího učitele odborného výcviku.
 
§ 4b
(1) U právnické osoby, která vykonává činnost 1 druhu školy uvedeného v příloze č. 2 nebo 3 k tomuto nařízení, se stanoví rozsah snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování podle hodnoty uvedené u druhu školy, jehož činnost právnická osoba vykonává.
(2) U právnické osoby, která vykonává činnost 1 druhu školy uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení a současně
a) 1 druhu školy uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení, se stanoví rozsah snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování součtem hodnot uvedených u obou druhů škol, jejichž činnost právnická osoba vykonává,
b) více druhů škol uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení, se stanoví rozsah snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování součtem hodnot uvedených u všech druhů škol, jejichž činnost právnická osoba vykonává.
(3) U právnické osoby, která vykonává činnost více druhů škol uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení, se stanoví rozsah snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování podle druhu školy, jehož činnost právnická osoba vykonává, u kterého je v příloze č. 2 k tomuto nařízení stanovena hodnota nejvyšší; stanovit rozsah snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování nelze podle hodnot stanovených u školní družiny. Za počet jednotek právnické osoby podle věty první se považuje součet jednotek všech druhů škol uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává.
(4) U právnické osoby, která vykonává činnost více druhů škol uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení, se stanoví rozsah snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy součtem hodnot uvedených u všech druhů škol, jejichž činnost právnická osoba vykonává.
(5) U právnické osoby, která vykonává činnost více druhů škol uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení a současně
a) 1 druhu školy uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení, se stanoví rozsah snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování součtem hodnot stanovených podle odstavců 1 a 3,
b) více druhů škol uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení, se stanoví rozsah snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování součtem hodnot stanovených podle odstavců 3 a 4.
 
§ 4c
(1) Do rozsahu snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování se navíc započítá 7 hodin za 1 až 120 žáků nebo studentů zúčastňujících se praktického vyučování nebo praktické přípravy a další 2 hodiny za každých dalších započatých 120 žáků nebo studentů.
(2) Do rozsahu snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona se navíc započítá 7 hodin za 1 až 42 žáků zúčastňujících se praktického vyučování a další 2 hodiny za každých dalších započatých 42 žáků.
(3) Do počtu žáků podle odstavce 1 se nezapočítávají žáci v oborech vzdělání s odborným výcvikem4) ve škole, ve které se odborný výcvik uskutečňuje v počtu 10 a více skupin, a žáci, kteří se započítají vedoucímu učiteli praktického vyučování ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona podle odstavce 2.
 
§ 4d
(1) Do rozsahu snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování se navíc započítají 2 hodiny týdně za každé další pracoviště5) mateřské školy, základní školy, střední školy nebo konzervatoře, jestliže má toto další pracoviště nejméně 3 jednotky.
(2) Do rozsahu snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy se navíc započítá 1 hodina týdně za každé další pracoviště5) školského poradenského zařízení.
 
§ 4e
Je-li ve škole ustanoveno více zástupců ředitele školy nebo vedoucích učitelů praktického vyučování, snižuje se jim týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti v rozsahu určeném ředitelem školy v souhrnu nejvýše v počtu hodin stanoveném tímto nařízením pro 1 zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování.
 
§ 4f
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování nesmí být nižší než stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti ředitele školy podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení; ustanovení § 3 odst. 5 tím není dotčeno.
 
§ 4g
Ředitel školy nemusí upravovat rozsah snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování podle § 4a až 4f, dojde-li ke změně počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo jednotek ve škole v průběhu školního roku.
 
§ 5
Společná ustanovení
(1) Pedagogickému pracovníkovi právnické osoby, která vykonává činnost více druhů škol, stanoví ředitel školy týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle vykonávané činnosti, která u něj převažuje. V případě stejného podílu stanoví týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle školy, u které je v příloze č. 1 k tomuto nařízení stanovena přímá pedagogická činnost nejnižší.
(2) Vykonává-li pedagogický pracovník současně více činností podle § 3 odst. 2 a 3, snižuje se mu týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti za každou tuto činnost zvlášť.
 
§ 6
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:
JUDr. Buzková v. r.
 
Příl. 1
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I Druh školy / Pedagogičtí pracovníci  I Počet jednotek, I Týdenní rozsah I
I                    I není-li uvedeno I hodin přímé  I
I                    I   jinak    I pedagogické  I
I                    I         I  činnosti  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 1. Mateřská škola                             I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 1.1. učitel              I             I    31    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 1.2. ředitel              I   1 až 2   I    20    I
I                    I   3 až 4   I    15    I
I                    I   5 až 6   I    12    I
I                    I   7 až 10   I    9    I
I                    I  11 a více   I    6    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 1.3. ředitel mateřské školy s     I    1     I    16    I
I internátním provozem          I    2     I    14    I
I                    I   3 až 6   I    12    I
I                    I   7 až 10   I    9    I
I                    I  11 a více   I    6    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 1.4. ředitel mateřské školy s     I         I    5    I
I internátním provozem v minimálním   I         I        I
I rozsahu 110 hodin nepřetržitého    I         I        I
I provozu týdně nebo mateřské školy s  I         I        I
I internátním provozem a se speciálním  I         I        I
I pedagogickým centrem          I         I        I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 2. Základní škola                             I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 2.1. učitel              I         I    22    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 2.2. učitel              I         I  20 až 22  I
I a) 1. ročníku základní školy      I         I        I
I b) prvního stupně základní školy    I         I        I
I zřízené podle § 16 odst. 9 školského  I         I        I
I zákona                 I         I        I
I c) třídy zřízené podle § 16 odst. 9  I         I        I
I školského zákona na prvním stupni   I         I        I
I základní školy             I         I        I
I d) přípravné třídy           I         I        I
I základní školy             I         I        I
I e) přípravného stupně základní školy  I         I        I
I speciální               I         I        I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 2.3. ředitel základní školy s prvním  I   1 až 6   I    12    I
I stupněm                I   7 až 10   I    10    I
I                    I  11 a více   I    8    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 2.4. ředitel základní školy      I    do 9    I    8    I
I a) s druhým stupněm          I   10 až 18   I    7    I
I b) s prvním a druhým stupněm      I   19 až 23   I    6    I
I                    I   24 a více  I    5    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 2.5. ředitel základní školy s prvním  I   1 až 6   I    12    I
I stupněm zřízené podle § 16 odst. 9   I   7 až 10   I    9    I
I školského zákona            I   11 a více  I    7    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 2.6. ředitel základní školy s prvním  I    do 9    I    7    I
I a druhým stupněm zřízené podle     I   10 až 14   I    6    I
I § 16 odst. 9 školského zákona     I   15 až 18   I    5    I
I                    I   19 a více  I    4    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 3. Internát                                I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 3.1. vychovatel            I         I  27 až 28  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 3.2. vedoucí vychovatel        I         I  15 až 17  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 3.3. ředitel              I    do 9    I    8    I
I                    I   10 až 14   I    7    I
I                    I   15 až 18   I    6    I
I                    I   19 a více  I    5    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 4. Střední škola, konzervatoř a vyšší odborná škola            I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 4.1. učitel všeobecně vzdělávacích a  I         I    21    I
I odborných předmětů           I         I        I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 4.2. ředitel              I    do 8    I    6    I
I                    I   9 až 16   I    4    I
I                    I  17 a více   I    2    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 4.3. učitel praktického vyučování   I         I  21 až 25  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 4.4. učitel předmětu řízení motorových I         I  30 až 35  I
I vozidel v praktickém vyučování     I         I        I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 4.5. vedoucí učitel odborného výcviku I         I  nejvýše v  I
I nebo zástupce ředitele školy pro    I         I  průměru 7  I
I odborný výcvik             I         I hodin týdně za I
I                    I         I   období   I
I                    I         I  školního  I
I                    I         I  vyučování  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 4.6. učitel odborného výcviku     I         I  25 až 35  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 4.7. učitel odborného výcviku výhradně I         I  21 až 33  I
I ve třídě nebo škole zřízené podle § 16 I         I        I
I odst. 9 školského zákona        I         I        I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 4.8. trenér sportovní přípravy     I         I  21 až 26  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 5. Základní umělecká škola                         I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 5.1. učitel - individuální výuka -   I         I    23    I
I skupinová a kolektivní výuka      I         I    21    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 5.2. ředitel              I    do 9    I    9    I
I                    I   10 až 24   I    6    I
I                    I   25 a více  I    3    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 6. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky             I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 6.1. učitel              I         I    21    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 6.2. ředitel              I    do 8    I    6    I
I                    I   9 až 16   I    4    I
I                    I  17 a více   I    2    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 7. Školní družina                             I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 7.1. vychovatel            I         I  28 až 30  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 7.2. vedoucí vychovatel        I    3     I    25    I
I                    I   4 až 6   I    23    I
I                    I   7 až 11   I    21    I
I                    I   12 až 14   I    19    I
I                    I   15 a více  I    17    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 7.3. ředitel              I    do 4    I    20    I
I                    I         I        I
I                        I   5 až 6   I    17    I
I                    I         I        I
I                    I   7 a více   I    15    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 8. Školní klub                               I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 8.1. vychovatel            I         I  28 až 30  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 8.2. vedoucí vychovatel        I         I    25    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 8.3. ředitel              I         I    20    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 9. Školské zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro I
I preventivně výchovnou péči                         I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 9.1. vychovatel            I         I  25 až 27  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 9.2. vedoucí vychovatel        I         I  15 až 17  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 9.3. ředitel              I  do 9 dětí   I    8    I
I                    I  10 až 14   I    7    I
I                    I  15 až 18   I    6    I
I                    I  19 a více   I    5    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 10. Domov mládeže                             I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 10.1. vychovatel            I         I  30 až 32  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 10.2. vedoucí vychovatel        I   3 až 5   I    20    I
I                    I   6 až 12   I    18    I
I                    I   13 až 19   I    16    I
I                    I   20 až 26   I    14    I
I                    I   27 a více  I    12    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 10.3. ředitel             I   do 12    I   10 9   I
I                    I  13 a více   I        I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 11. Školské poradenské zařízení                      I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I ředitel                I         I  nejméně 3  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 12. Škola v přírodě                            I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I ředitel                I         I    9    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 13. Středisko volného času                         I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 13.1. pedagog volného času       I         I  celoroční  I
I                    I         I   vedení   I
I                    I         I pravidelných I
I                    I         I  aktivit v  I
I                    I         I průměrné délce I
I                    I         I trvání nejméně I
I                    I         I 6 hodin týdně I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 13.2. ředitel             I         I  celoroční  I
I                    I         I vedení alespoň I
I                    I         I   jedné   I
I                    I         I  vzdělávací  I
I                    I         I  aktivity v  I
I                    I         I průměrné délce I
I                    I         I trvání nejméně I
I                    I         I 2 hodin týdně I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 14. Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků         I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 14.1. pedagog             I         I  nejméně 21  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 15. Plavecká škola                             I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 15.1. učitel              I         I  22 až 30  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 15.2. ředitel             I         I  nejméně 3  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 16. Ostatní pedagogičtí pracovníci                     I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 16.1. Psycholog            I         I  20 až 24  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 16.2. Speciální pedagog        I         I  20 až 24  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 16.3. Školský logoped         I         I  20 až 24  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 16.4. Trenér              I         I  21 až 26  I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 16.5. Asistent pedagoga        I         I    36    I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
I 16.6. Asistent pedagoga vykonávající  I         I  32 až 36  I
I činnost jako podpůrné opatření     I         I        I
I----------------------------------------I------------------I----------------I
 
Příl. 2
Snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I Druh školy              I Počet jednotek, I   Snížení   I
I                   I není-li uvedeno I  týdenního   I
I                   I   jinak    I rozsahu hodin  I
I                   I         I   přímé    I
I                   I         I  pedagogické  I
I                   I         I   činnosti   I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I 1. Mateřská škola                             I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I zástupce ředitele školy       I   4 až 6   I o 11 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   7 až 9   I o 14 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   10 až 12   I o 17 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I v každém dalším I o další 3 hodiny I
I                   I rozpětí o počtu I   týdně    I
I                   I  3 jednotek  I         I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
    I 2. Mateřská škola s internátním   I         I         I
I provozem nebo s internátním provozem I         I         I
I v minimálním rozsahu 110 hodin    I         I         I
I nepřetržitého provozu týdně nebo s  I         I         I
I internátním provozem a se speciálním I         I         I
I pedagogickým centrem         I         I         I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I zástupce ředitele školy       I   3 a více   I o 15 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I 3. Základní škola                             I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I zástupce ředitele školy       I   5 až 6   I o 9 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   7 až 14   I o 11 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   15 až 17   I o 15 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   18 až 26   I o 22 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   27 až 35   I o 33 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I v každém dalším I  o dalších 11  I
I                   I rozpětí o počtu I  hodin týdně  I
I                   I  9 jednotek  I         I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I 4. Střední škola a konzervatoř                       I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I zástupce ředitele školy nebo vedoucí I   4 až 8   I o 7 hodin týdně I
I učitel praktického vyučování     I         I         I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   9 až 14   I o 11 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   15 až 17   I o 16 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   18 až 26   I o 22 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   27 až 35   I o 33 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I v každém dalším I  o dalších 11  I
I                   I rozpětí o počtu I  hodin týdně  I
I                   I  9 jednotek  I         I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I 5. Školní družina                             I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I zástupce ředitele školy       I   2 až 3   I o 3 hodiny týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   4 až 6   I o 5 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   7 až 11   I o 7 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   12 až 14   I o 9 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I  15 a více   I o 11 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
 
Příl. 3
Snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I Druh školy              I Počet jednotek, I   Snížení   I
I                   I není-li uvedeno I  týdenního   I
I                   I   jinak    I rozsahu hodin  I
I                   I         I   přímé    I
I                   I         I  pedagogické  I
I                   I         I   činnosti   I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I 1. Internát                                I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I zástupce ředitele školy       I   5 až 14   I o 16 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I  15 až 22   I o 18 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I  23 a více   I o 19 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I 2. Základní umělecká škola                         I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I zástupce ředitele školy vykonávající I   do 14    I o 11 hodin týdně I
I činnost učitele v individuální výuce I         I         I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   15 až 29   I o 14 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   30 až 39   I o 18 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   40 až 49   I o 23 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   50 a více  I o 28 hodin týdně I 
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I zástupce ředitele školy vykonávající I   do 14    I o 9 hodin týdně I
I činnost učitele ve skupinové nebo  I         I         I
I kolektivní výuce           I         I         I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   15 až 29   I o 12 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   30 až 39   I o 16 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   40 až 49   I o 21 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   50 a více  I o 26 hodin týdně I 
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I 3. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky             I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I zástupce ředitele školy       I   do 14    I o 9 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   15 až 29   I o 12 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
    I                   I   30 a více  I o 15 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I 4. Školské zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro I
I preventivně výchovnou péči                         I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I zástupce ředitele školy       I  5 až 14 dětí  I o 14 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I 15 až 22 dětí  I o 16 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I 23 a více dětí I o 17 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I 5. Domov mládeže                              I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I zástupce ředitele školy       I    do 5    I o 10 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I v každém dalším I o další 2 hodiny I
I                   I rozpětí o počtu I   týdně    I
I                   I  7 jednotek  I         I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I 6. Školské poradenské zařízení                       I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I zástupce ředitele školy       I         I o 12 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I 7. Vyšší odborná škola                           I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I zástupce ředitele školy       I    do 8    I o 7 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   9 až 14   I o 11 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   15 až 17   I o 16 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   18 až 26   I o 22 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I                   I   27 a více  I o 33 hodin týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I 8. Školní klub                               I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
I zástupce ředitele školy       I         I o 3 hodiny týdně I
I--------------------------------------I------------------I------------------I
Vybraná ustanovení novel
Čl.II nařízení vlády č. 195/2019 Sb.
Přechodné ustanovení
Do 31. srpna 2021 se na asistenta pedagoga, jde-li o činnost vykonávanou ve třídě školy, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, nebo ve třídě, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, použijí ustanovení nařízení vlády č. 75/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
1) § 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
2) § 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
3) § 13 zákona č. 561/2004 Sb.
4) Oddíl C a oddíl D tabulky D3 a D6 přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 161 odst. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 101/2017 Sb.