Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy neveřejné

Podle § 132 zákoníku práce, v platném znění, pedagogickému pracovníkovi přísluší za hodinu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické činnosti nebo přímé pedagogicko-psychologické činnosti vykonávané přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního zákona, kterou vykonává nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy, ředitelem školského zařízení nebo ředitelem zařízení sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu, příplatek ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku.

Související dokumenty

Pracovní situace

Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas
Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek
Mzda za noční práci a za práci v sobotu a v neděli
Odnětí osobního ohodnocení
Odměňování mzdou
Srážky ze mzdy
Splatnost a výplata mzdy
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Srážky z příjmů v pracovněprávním vztahu
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 1. část
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 2. část
Složky platu ve veřejném školství
Zařazování vychovatelů do platových tříd

Poradna

Koordinátor ŠVP
Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Pracovní cesta ve svátek
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Příplatek za dělenou směnu učitelky
Nadúvazkové hodiny zástupce ředitele školy
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Doplatek mzdy - odpověď na dotaz
Příplatek za třídnictví a kratší pracovní doba - odpověď na dotaz
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Odměna za pedagogickou intervenci
Školení o víkendu
Příplatek
Platová třída
Příplatek
Rozsah přímé pedagogické činnosti dle NV č. 75/2005 Sb.
Školní psycholog a jeho financování
Využití neúčelového daru na odměny zaměstnanců v příspěvkové organizaci

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci