Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 2. část

Pokračující komentář vztahu zřizovací listiny, vnitřního platového předpisu a písemnosti, kterými je zaměstnanec informován nebo kterými se aplikuje existující právo nebo povinnost.

(Předchozí část "Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 1. část" https://www.rizeniskoly.cz/cz/pracovni-situace/vnitrni-platovy-predpis-v-pracovnepravnich-souvislostech-1-cast.zs-978.html)

Související dokumenty

Pracovní situace

Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 1. část
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Složky platu ve veřejném školství
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Platový výměr
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Odměňování mzdou
Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas
Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek
Mzda za noční práci a za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy neveřejné
Srážky ze mzdy
Splatnost a výplata mzdy
Odnětí osobního ohodnocení
Komentář k jednotlivým částem vnitřního platového předpisu + vzor
Platové tarify - odpovědi na základní otázky k novele

Poradna

Odeslání mezd v dřívějším termínu
Koordinátor ŠVP
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení
Náhradní práce v době překážky na straně zaměstnavatele
Doplatek mzdy - odpověď na dotaz
Příplatek za třídnictví a kratší pracovní doba - odpověď na dotaz
Úvazky
Intervence
Platový tarif vedení školy
Platová třída
Asistent pedagoga, pedagog
Kariérový poradce
Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek
Zařazení ekonomky základní školy do 11. platové třídy
Odměna

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Nařízení vlády

341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků