Splatnost a výplata mzdy

Mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku (§ 141 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění).

Související dokumenty

Pracovní situace

Odměňování mzdou
Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas
Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek
Mzda za noční práci a za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy neveřejné
Srážky ze mzdy
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Srážky z příjmů v pracovněprávním vztahu
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 1. část
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 2. část
Složky platu ve veřejném školství
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Odnětí osobního ohodnocení

Poradna

Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Doplatek mzdy - odpověď na dotaz
Příplatek za třídnictví a kratší pracovní doba - odpověď na dotaz
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Odměna za pedagogickou intervenci
Platová třída
Školní psycholog a jeho financování
Využití neúčelového daru na odměny zaměstnanců v příspěvkové organizaci
Dohled nad žáky a dětmi v rukou nepedagogů
Odměna asistenta
Snížený úvazek a příplatky
Příplatek
Odeslání mezd v dřívějším termínu
Kariérový poradce

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce