Zařazování do platových tříd - speciální pedagog

Nejedná se o učitele ve školách samostatně zřízených pro děti, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, ale o speciální pedagogy ve školských poradenských zařízeních, např. ve speciálně pedagogickém centru, ve středisku výchovné péče nebo v PPP, popř. ve škole po dohodě s poradenským zařízením.    

Související dokumenty

Pracovní situace

Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Zařazování do platových tříd - psycholog
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - pedagog volného času
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Zařazování do platových tříd - provozní, řemeslné a ostatní práce
Srážky z příjmů v pracovněprávním vztahu
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Složky platu ve veřejném školství
Platový výměr
Odnětí osobního ohodnocení
Práce přesčas
Odměňování mzdou
Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas
Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek
Mzda za noční práci a za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy neveřejné
Srážky ze mzdy

Poradna

Kariérový poradce
Koordinátor ŠVP
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Výpověď
Odměna za pedagogickou intervenci
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Příplatek
Kvalifikace