Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné

Vydáno:

Podle § 132 zákoníku práce pedagogickému pracovníkovi přísluší za hodinu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické činnosti nebo přímé pedagogicko-psychologické činnosti vykonávané přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního zákona, kterou vykonává nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy, ředitelem školského zařízení nebo ředitelem zařízení sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu, příplatek ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku.

Související dokumenty

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

262/2004 Sb. o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na individuálním základě

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

Pracovní situace

Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli
Účast na školení během víkendu
Zvláštní příplatek a příplatek za rozdělenou směnu
Specializační příplatek pedagogického pracovníka – nároková složka platu
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy neveřejné
Stávka a přespočetné hodiny
Indispoziční volno
Práce přesčas
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Odnětí osobního ohodnocení
Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících
Odměňování platem
Odměna – nenároková složka platu
Plat nebo náhradní volno za práci přesčas – nároková složka platu

Poradna

Koordinátor ŠVP
Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Pracovní cesta ve svátek
Několik výchovných poradců ve škole
Snížení rozsahu přímé vyučovací povinnosti u výchovných poradců
Zvláštní příplatek mistra odborného výcviku
Přespočetné hodiny na VOŠ
Odměna asistenta
Snížený úvazek a příplatky
Příplatek
Smlouva
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti výchovných poradců
Přímá pedagogická činnost
Výpověď
Výpověď
DPP
Výchovný poradce
Výpověď
ICT koordinátor
Zařazení do platového stupně