Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné

Podle § 132 zákoníku práce pedagogickému pracovníkovi přísluší za hodinu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické činnosti nebo přímé pedagogicko-psychologické činnosti vykonávané přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního zákona, kterou vykonává nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy, ředitelem školského zařízení nebo ředitelem zařízení sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu, příplatek ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku.

Související dokumenty

Pracovní situace

Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Zvláštní příplatek a příplatek za rozdělenou směnu
Účast na školení během víkendu
Specializační příplatek pedagogického pracovníka – nároková složka platu
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy neveřejné
Stávka a přespočetné hodiny
Indispoziční volno
Práce přesčas
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah
Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících
Odměňování platem
Odměna – nenároková složka platu
Plat nebo náhradní volno za práci přesčas – nároková složka platu
Platový tarif – nároková složka platu
Osobní příplatek – nenároková složka platu
Srážky z příjmů v pracovněprávním vztahu

Poradna

Koordinátor ŠVP
Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Pracovní cesta ve svátek
Přespočetné hodiny na VOŠ
Příplatek za dělenou směnu učitelky
Nadúvazkové hodiny zástupce ředitele školy
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Odměna za pedagogickou intervenci
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

262/2004 Sb. o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na individuálním základě

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci