Příplatek za vedení – nároková složka platu

Vydáno:

V souladu s § 124 odst. 1 zákoníku práce přísluší vedoucímu zaměstnanci příplatek za vedení, a to podle stupně řízen a náročnosti řídící práce.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Pracovní situace

Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Specializační příplatek pedagogického pracovníka – nároková složka platu
Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas
Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek
Mzda za noční práci a za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy neveřejné
Komentář k jednotlivým částem vnitřního mzdového předpisu + vzor
Telefonické ověřování výše platu
Odnětí osobního ohodnocení
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Účast na školení během víkendu
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Evidence a proplácení přespočetných hodin
Odměňování platem
Odměna – nenároková složka platu
Plat nebo náhradní volno za práci přesčas – nároková složka platu

Poradna

Platový tarif vedení školy
Bývalá ředitelka
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Míra vzdělávací povinnosti
Příplatek za vedení
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Výpověď
Odměna za pedagogickou intervenci
Přímá pedagogická činnost
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“