Komentář k jednotlivým částem vnitřního mzdového předpisu + vzor

Související dokumenty

Pracovní situace

Komentář k jednotlivým částem vnitřního platového předpisu + vzor
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Odměňování platem
Telefonické ověřování výše platu
Platové tarify - odpovědi na základní otázky k novele
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Srážky z příjmů v pracovněprávním vztahu
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Zveřejnění údaje o platu
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Specializační příplatek pedagogického pracovníka – nároková složka platu
Odměna – nenároková složka platu
Plat nebo náhradní volno za práci přesčas – nároková složka platu
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Platový tarif – nároková složka platu
Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli
Zvláštní příplatek a příplatek za rozdělenou směnu

Poradna

Přespočetné hodiny a práce přesčas
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Doplatek mzdy - odpověď na dotaz
Příplatek za třídnictví a kratší pracovní doba - odpověď na dotaz
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Odměna za pedagogickou intervenci
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Platová třída
Školní psycholog a jeho financování
Odeslání mezd v dřívějším termínu
Dohled nad žáky a dětmi v rukou nepedagogů

Zákony

513/1991 Sb. obchodní zákoník
248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů
306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
251/2005 Sb. o inspekci práce
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby

Nařízení vlády

567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Vzory