Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem

Vydáno:

Základní předpisy, metodické materiály

Související dokumenty

Pracovní situace

Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem
Školní řád vyšší odborné školy – vzdělávání distančním způsobem
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
ČSSZ: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Nastavení strategie výuky na dálku
Individuální vzdělávání žáka
Mimořádné zápisy
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Pracovní volno a očkování proti COVID-19
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Nástup do práce - znovu otevření škol v době mimořádných opatření
Jak má postupovat ředitel školy v případě, že učitel odmítne nosit roušku?

Poradna

Přijetí cizince do základní školy
Výuka Aj
Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič
Odpolední vyučování 1. stupeň
Kariérový poradce na ZŠ
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Přímá ped. činnost
Vedoucí učitel odborného výcviku
Odklad povinné školní docházky
Kvalifikace
Přespočetné hodiny

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce
MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN mimořádné opatření - testování žáků ve školách
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků