Minimální preventivní program

Vydáno:

Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009–2012 (zveřejněno pod č.j. 2006/2007-51) ve smyslu Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (č.j. 21291/2010-28).

Související dokumenty

Pracovní situace

Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
Nový metodický pokyn k prevenci a řešení šikany
Školní metodik prevence
Jak na modrou velrybu
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Jak postupovat v případě konfliktních situací ve škole
Adaptační kurzy
Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Kariérové poradenství
Individuální výchovný plán
Školní psycholog na základní škole
Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků
Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže
Záškoláctví a skryté záškoláctví - jak mu předcházet
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením

Poradna

Několik výchovných poradců ve škole
Snížení rozsahu přímé vyučovací povinnosti u výchovných poradců
Problémy ve třídě
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti výchovných poradců
Výchovný poradce
Platová třída zástupce ředitele školy