Jaroslav Šejvl, Ph.D.

  • Článek
Opatření směřující k distanční výuce během pandemie změnila některé vzorce chování dětí i dospívajících. Také zneužívání návykových látek žáky a studenty ve školním prostředí a vnášení takových látek do tohoto prostředí doznalo po návratu do škol a školských zařízení v postcovidové době výrazných změn. Jednou z nejmarkantnějších je zneužívání nikotinových sáčků, a to dětmi již od 6. třídy. Zakotvení nikotinových sáčků v národní legislativě vzbuzuje oprávněné otázky, jak mají školní metodici prevence a další odpovědní pedagogičtí pracovníci tuto komoditu upravit v preventivním programu školy a také ve školním řádu, aby bylo ve školách a školských zařízeních zajištěno bezpečné prostředí. Cílem tohoto článku1) je ujasnit platné právní vymezení nikotinových sáčků a napomoci tím pedagogickým pracovníkům snadněji se v dané problematice orientovat.
  • Článek
Cílem článku1) je popsat podmínky provedení orientačního vyšetření žáka na přítomnost alkoholu a jiných návykových látek (dále jen „orientační vyšetření“) ve škole a školském zařízení (také označovaného jako „orientační testování“), které vyplývají ze zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Důsledky provedení nebo neprovedení orientačního vyšetření a související otázky spojené se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví žáků jsou uvedeny v materiálech Řízení školy online (online.rizeniskoly.cz).
  • Článek
Školní řád každé školy by měl mimo jiné zahrnovat podmínky, které povedou k zajištění bezpečnosti ochrany žáků a studentů. Mezi ně nepochybně patří i určení pravidel v oblasti návykových látek ve škole. V tomto článku proto navrhuji možnou variantu úpravy problematiky návykových látek, která by ve školním řádu měla být zahrnuta.1)
Vydáno: 23. 06. 2017
  • Článek
V tomto článku bych chtěl představit problematiku návykových látek, vysvětlit jednotlivé pojmy, které jsou v této oblasti dnes běžně používány, a za využití definic v právních předpisech stanovit jejich vzájemné meze a přesahy. Článek současně podává informaci k problematice alkoholických nápojů, k dispozicím vymezeným v jednotlivých právních ustanoveních, k sankcím, které přicházejí v úvahu při jejich porušení, a možnostem řešení ve školském prostředí.1
Vydáno: 24. 04. 2017
Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009–2012 (zveřejněno pod č.j. 2006/2007-51) ve smyslu Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (č.j. 21291/2010-28).
Vydáno: 03. 12. 2012
Činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů – je poradenským pracovníkem školy.
Vydáno: 03. 12. 2012