Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů (dále jen „žák“) ve školách a školských zařízeních v souladu se Strategií prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy, Národní strategií protidrogové politiky, Strategií prevence kriminality – všechny strategie vždy na příslušná období, § 29 odst. 1 a § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 18 písm. c) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, Koncepcí státní politiky pro oblast dětí a mládeže:

  1. vymezuje aktuální terminologii, která je v souladu s terminologií v zemích EU a začlenění prevence do školního vzdělávacího programu a školního řádu,
  2. popisuje jednotlivé instituce v systému prevence a úlohu pedagogického pracovníka,
  3. definuje Minimální preventivní program (u subjektů, které žádají o dotaci, Minimální Minimální preventivní program – dále jen Minimální preventivní program),
  4. doporučuje postupy škol a školských zařízení (dále jen „školy“) při výskytu vybraných rizikových forem chování dětí a mládeže (viz příloha č. 1 – 14 ).

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní metodik prevence
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Minimální preventivní program
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
Nový metodický pokyn k prevenci a řešení šikany
Jak na modrou velrybu
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Jak postupovat v případě konfliktních situací ve škole
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
Školní poradenské pracoviště (ŠPP)
Adaptační kurzy
Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků
Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže
Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních
Záškoláctví a skryté záškoláctví - jak mu předcházet
Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže
Kázeňská opatření
Šikana ve školní třídě

Poradna

Problémy ve třídě

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce
129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků