Kázeňská opatření

Vydáno:

Zatímco právní nástroje (či přímo sankce) jsme v případě porušení povinností ze strany rodičů museli hledat v rámci celého právního řádu, opatření sankčního charakteru při protiprávním či jinak nežádoucím chování žáků nalezneme přímo ve školské legislativě. 

Související dokumenty

Pracovní situace

Výchovná opatření a jejich zveřejňování
Opatření ve výchově
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Likvidace osobních údajů v podobě omluvenek
Školní řád vyšší odborné školy – vzdělávání distančním způsobem
Školní řád MŠ – vzdělávání dětí distančním způsobem
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem
Individuální výchovný plán
Školní metodik prevence
Jednání výchovné komise
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
Školní řád - pomůcka pro ředitele škol při jeho tvorbě
Školní řád z pohledu práva
Obsah školního řádu
Školní řád pro základní umělecké školy
Podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení
Školní poradenské pracoviště (ŠPP)
Novela maturitní vyhlášky
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem

Poradna

Poskytnutí informací třetí osobě
Zákaz používání mobilu v budově školy
Dítě se zlomenou rukou v MŠ
Individuální vzdělávání
Úplata za ŠD
Uvolnění z výuky
Řády učeben
Začátek vyučování

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky