Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Vydáno:

Individuální vzdělávací plány (díle IVP) tvoříme v souladu s paragrafem 16 školského zákona a dále na základě pokynů a doporučení uvedených ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění (k 31. 8. 2017 vešly v platnost některé změny, je možné, že další aktualizace budou platit také od následujících školních roků). IVP vždy vzniká na základě doporučení ze školského poradenského zařízení. Podle nové legislativy je nárokové, což znamená, že jakmile školské poradenské zařízení vydá pokyn k jeho vypracování, je povinností školy ho vytvořit. V současné době ovšem také platí, že žáci mohou mít přiznaná podpůrná opatření jakéhokoli stupně, ale není řečeno, že se IVP musí vytvořit.

Související dokumenty

Pracovní situace

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Individuální vzdělávací plán
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Individuální výchovný plán
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Výchovný poradce a žáci s SVP
VP a speciálně pedagogické centrum
Žádost o individuální vzdělávací plán, který je podpůrným opatřením
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Individuální vzdělávání dítěte v MŠ v souvislostech
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
ADHD v období dospívání (adolescence)

Poradna

Individuální vzdělávání
IVP
Individuální vzdělávání
IVP
Platová třída
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí
Podmínky pro povolení individuálního vzdělávacího plánu
Zrušení IVP žáka střední školy

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných