Žádost o individuální vzdělávací plán, který je podpůrným opatřením

Právní předpisy, judikatura, formuláře, metodické materiály

Související dokumenty

Pracovní situace

Individuální vzdělávací plán
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Individuální vzdělávací plán
Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Individuální výchovný plán
Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Individuální vzdělávání dítěte v MŠ v souvislostech
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Výchovný poradce a žáci s SVP

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Individuální vzdělávání
IVP
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Individuální vzdělávání
Přijímání ke vzdělávání
IVP
Žák v zahraničí
Platová třída
Přijetí dítěte do MŠ
Zrušení IVP žáka střední školy
Podmínky pro povolení individuálního vzdělávacího plánu
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí

Zákony

500/2004 Sb. správní řád
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
248/2019 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů