VP a speciálně pedagogické centrum

Vydáno:

Speciálně pedagogická centra neexistují na rozdíl od poraden v závislosti na určitém regionu, ale vznikají podle potřeb specifické cílové skupiny. Setkáváme se proto v různých oblastech s různými centry pro osoby s rozličnými typy postižení.

Související dokumenty

Pracovní situace

Výchovný poradce a žáci s SVP
Individuální výchovný plán
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Kdo je výchovný poradce
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
VP a další poradenští pracovníci
Výchovný poradce a další (ne školské) organizace
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
VP a pedagogicko-psychologická poradna
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Kariérové poradenství
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022

Poradna

Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Třídní důtka - odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Lesní školka
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
FKSP
Školní klub

Vyhlášky

73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných