VP a speciálně pedagogické centrum

Vydáno:

Speciálně pedagogická centra neexistují na rozdíl od poraden v závislosti na určitém regionu, ale vznikají podle potřeb specifické cílové skupiny. Setkáváme se proto v různých oblastech s různými centry pro osoby s rozličnými typy postižení.

Související dokumenty

Pracovní situace

Výchovný poradce a žáci s SVP
Individuální výchovný plán
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Kdo je výchovný poradce
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
VP a další poradenští pracovníci
Výchovný poradce a další (ne školské) organizace
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
VP a pedagogicko-psychologická poradna
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Výchovná opatření a jejich zveřejňování
Individuální vzdělávací plán

Poradna

Granty
Několik výchovných poradců ve škole
Snížení rozsahu přímé vyučovací povinnosti u výchovných poradců
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Jmenování ředitele
Vzdání se funkce
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti výchovných poradců
Výchovný poradce
Výkon veřejné funkce
Míra vzdělávací povinnosti
Lesní školka
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost

Vyhlášky

73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných