Právní předpisy týkající se žáků-cizinců

Související dokumenty

Pracovní situace

Novela školského zákona
Novela maturitní vyhlášky
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Kategorie cizinců v praxi škol
Děti, žáci, studenti – rodinní příslušníci občana EU
Děti, žáci, studenti ze třetích zemí
Žáci-cizinci v ZŠ
Metodika k hodnocení žáků ve středních školách a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení studentů ve vyšších odborných školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Děti, žáci, studenti – občané EU
Děti-cizinci v MŠ
Podmínky přístupu cizinců ze třetích států k předškolnímu vzdělávání
Vzdělávání ve třídách pro jazykovou přípravu
Žáci-cizinci ve SŠ a VOŠ

Poradna

Přijetí cizince do základní školy
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR

Zákony

326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
10 149/2002-22 k školní docházce žadatelů o azyl
343/2007 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Vyhlášky

671/2004 Sb. , kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky
177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou