Školní družina a kritéria ČŠI

Právní předpisy, informace, judikatura

Související dokumenty

Pracovní situace

Příprava školy na kontrolu České školní inspekce
Může učitel přikázat žákovi, aby si při online výuce zapnul kameru?
Výroční zpráva o činnosti školy
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Externí hodnocení školy a školského zařízení Českou školní inspekcí a zřizovatelem
Postavení České školní inspekce v našem vzdělávacím systému
Hodnocení a evaluace
Autoevaluace
Vnitřní řád školní družiny
Virtuální hospitace: cesta k lepší škole
Začínající učitelé
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Tematická zpráva ČŠI 2017
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Nástroje vlastního hodnocení
Plán vlastního hodnocení
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022

Poradna

Snížení úplaty za školní družinu
Hodnocení za 1. pololetí - nehodnocen
Rozsah a obsah hodnocení žáka
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Hodnocení v náhradním termínu
Náhrada druhého cizího jazyka
Poskytnutí informací třetí osobě
Výuka plavání a omluvenky
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Nehodnocení
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“

Články

Může učitel přikázat žákovi, aby si při online výuce zapnul kameru?

Aktuality

Může školské zařízení při distanční výuce požadovat, aby měl žák zapnutou kameru?
Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2023/2024
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2023/2024

Zákony

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání
27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných